Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
273 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-02 00:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.136:005.96 (2)
Educație (5652)
Tipuri de management (116)
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica. Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr. 5-6(81-82), pp. 3-8. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455

Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar

CZU: 371.136:005.96
Pag. 3-8

Andriţchi Viorica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 11 august 2017


Rezumat

Articolul tratează problema evaluării resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar. Se defineşte conceptul de evaluare a resurselor umane în învăţămînt, se deduc indicatorii calităţii managementului evaluării resurselor umane la nivel de instituţie şcolară, se caracterizează fazele managementului evaluării resurselor umane, se explică condiţiile de asigurare a calităţii evaluării resurselor umane în învăţămînt. Termenul de resurse umane este abordat în sens îngust, prin raportare la cadrul didactic şi managerial, avînd ca argument următoarea idee: calitatea competenţelor, atitudinilor, aptitudinilor, precum și însușirile valoroase ale cadrelor didactice şi manageriale din sistemul/instituţia de învăţămînt constituie condiţia formării calitative a resurselor interne ale elevilor, deci a resurselor umane ale societăţii de mîine. Prin resurse umane subînţelegem totalitatea competenţelor, atitudinilor, aptitudinilor, sănătatea, experienţa, calităţile valoroase ale cadrelor didactice şi manageriale din sistemul/instituţia de învăţămînt. Se argumentează ideea că, pentru a asigura calitatea procesului educaţional, este binevenit ca fiecare instituţie de învăţămînt să își elaboreze sistemul propriu de evaluare a resurselor umane, corelat cu sistemul de potenţialităţi individuale, cu misiunea, structura, valorile, strategia de formare internă, sistemul promovărilor şi retrogradărilor etc. Se recomandă evaluarea anuală a fiecărui cadru didactic prin promovarea autoevaluării, evaluarea prestaţiei la clasă din partea colegilor de catedră (de aceeaşi specialitate), evaluarea din partea conducerii şcolii.

This article addresses the issue of human resources evaluation in education. The concept of human resources evaluation in education is defined, the indicators of the quality of human resources evaluation management at school level are derived, the phases of human resource management assessment are characterized, the terms of the quality insurance of human resources evaluation in education are explained. The term of human resources is tackled in the narrow sense by reference to teachers and managers, having as argument the following idea: the quality of skills, attitudes, abilities, teachers and managers’ valuable qualities of system/ the educational institution is a condition of students internal resources qualitative forming and the human resources of society of tomorrow. Human resources mean the total of skills, attitudes, abilities, health, experience, teachers and managers’ valuable qualities of system/educational institution. The elaboration of human resources evaluation’s objective system becomes an opportunity in the context of System Quality Management based on the evaluation culture. Thus, every educational institution is ought to develop its own evaluation system of human resources, correlated with system of individual potentialities with mission, structure, values, internal forming strategy, promotion and relegation system etc. The elaboration of teachers new evaluation strategy with methodology that presumes the involvement of all educational factors in this process becomes opportune. The annual evaluation of each teacher by promotion of self-evaluation, the lesson assisting evaluation by colleagues from the Department ( the same specialty), the evaluation by the managerial staff is welcome to provide the quality of education.

Cuvinte-cheie
Evaluation of human resources in education, indicators of evaluation, evaluation management, the terms of the quality insurance of human resources evaluation