Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 21:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.52:637.5 (1)
Operații în management. Direcții (113)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (138)
SM ISO690:2012
BALTAG, Grigore; POPESCU, Adrian. Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize. In: Economica. 2017, nr. 2(100), pp. 124-129. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136

Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize

CZU: 005.52:637.5
JEL: M41; M42; L25.
Pag. 124-129

Baltag Grigore, Popescu Adrian
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 iulie 2017


Rezumat

În lucrare, autorii abordează problema rentabilității scăzute a producției de carne de porc, în stare proaspătă, la crescătorii de suine din Republica Moldova. Autorul analizează în complex structura procesului de producție a cărnii de porc de la producător până la procesator, prin care identifică principala problemă – valoarea adăugată ce revine crescătorilor de porci este net inferioară celei ce revine procesatorilor, iar mărimea ei nu permite dezvoltarea economică. Cu ajutorul Analizei de senzitivitate, în lucrare, sunt prezentate câteva scenarii posibile pentru obținerea unei rentabilități suficiente. Se propune o matrice a rentabilității producției cărnii de porc în baza cercetărilor efectuate. Drept bază factologică pentru elaborarea acestui articol științific au servit rezultatele obținute în teren în cadrul proiectului „Determinarea mărimilor de influenţă a factorilor asupra modificării eficienţei creşterii suinelor pentru carne în condiţiile de liberalizare a pieţei interne” din cadrul Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi europene”.

The paper addresses the problem of low profitability of fresh pork production in Moldovan pig farmers. The author analyses, in a complex way, the structure of the production of pork from the producer to the processor, which identifies the main problem – the added value to the pig producers is well below that of the processors and its size does not allow the economic development. The Sensitivity Analysis in the paper presents some possible scenarios for obtaining a sufficient return. It proposes a matrix of profitability of pork production on the basis of the researches carried out. As a factual basis for the elaboration of this scientific article, the field results obtained within the project “Determining the influence of the factors influencing the change of the efficiency of the meat breeding efficiency in the conditions of liberalization of the internal market” within the State Program Development of competitiveness and economic growth In the context of an economy based on knowledge, globalization and regional and European integration.

Cuvinte-cheie
rentabilitate, tendinţă, preţ de cost, venituri din vânzări,

șeptel de suine