Ingrădiri ale dreptelui la libera circulaţie in procedura de executare silită (III)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-21 20:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14:347.952 (2)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (506)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (556)
SM ISO690:2012
VISTERNICEANU, Dumitru; RENIŢĂ, Gheorghe. Ingrădiri ale dreptelui la libera circulaţie in procedura de executare silită (III). In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2017, nr. 2(41), pp. 44-49. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(41) / 2017 / ISSN 1857-2405

Ingrădiri ale dreptelui la libera circulaţie in procedura de executare silită (III)

CZU: 341.231.14:347.952
Pag. 44-49

Visterniceanu Dumitru12, Reniţă Gheorghe34
 
1 Curtea Supremă de Justiţie,
2 Institutul Naţional al Justiţiei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 14 iulie 2017


Rezumat

În acest studiu se notează că poate să provoace îngrădiri ale dreptului la libera circulație în procedura de executare silită și dispunerea aducerii forțate a debitorului. Se relevă că noțiunile „aducerea forţată” și „aducerea silită” sunt echipolente. Se reliefează că, în cazul în care debitorul nu se prezintă repetat la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa de judecată, la demersul acestuia din urmă, va dispune aducerea forţată în faţa lui a debitorului. Se opinează că dispunerea aducerii forțate a conducătorilor, contabililor sau fondatorilor persoanei juridice debitor transgresează dreptul la libera circulație în interiorul statului. Se subliniază că la înaintarea demersului privind aducerea forţată a debitorului, executorul judecătoresc urmează să probeze expedierea repetată (adică de 2 ori consecutiv) a citaţiei debitorului în modul prevăzut de legiuitor, că neprezentarea debitorului ar constitui un impediment în realizarea executării documentului executoriu, și, nu în ultimul rând, dacă starea de sănătate a debitorului permite acest lucru. La fel, se nuanțează că măsura aducerii forţate a debitorului are, pe alocuri, un caracter intimidant și un puternic efect psihologic. Totuși, ca atare, aceasta ar trebui să aibă menirea de a impulsiona executarea unui document executoriu ce conține obligații personale incumbate persoanei fizice. În sfârșit, trilogia studiului ce are ca obiect de cercetare limitările discutabile ale dreptului la libera circulație în procedura de executare silită a Republicii Moldova se încheie cu decelarea concluziilor și a unor propuneri de lege ferenda menite să eficientizeze cadrul normativ în materia investigată.

In this study, it is noted that the disposition of forced bringing the debtor also may cause restrictions to the freedom of movement in enforcement proceedings. It is revealed that the concepts of „forced bringing” and „bringing under constraint” are equivalent. It is indicated that if the debtor fails to appear repeatedly at the request of the enforcer, the court, upon the request of the enforcer will dispose forced bringing in front of the debtor. It is opined that forced bringing of managers, accountants or legal entity founders debtor transgresses freedom of movement within the state. It stresses that while requesting for the forced bringing of debtor enforcer will prove sending repeated (2 times consecutively) summons to the debtor in the manner prescribed by the legislature, the non-fulfilment of the enforceable document, the fact that the default of the debtor would be an impediment to successful enforcement, and not least, if the debtor’s state of health allows it. Also, it is highlighted that forced bringing measure has, at times an intimidating character and a strong psychological effect. However, it should aim to boost the execution of an enforceable document that contains personal obligation incumbent upon the individual. Finally, the study trilogy that has as subject of research questionable limitations of the right to free movement in the procedure of enforcement of Moldova ends with conclusions and lege ferenda proposals intended to streamline the legal framework in the matter investigated.

Cuvinte-cheie
constrângere,

aducere forţată a debitorului, demersul executorului judecătoresc, document executoriu, obligaţii personale