Comparative analysis of financing of the research and development activities in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-04 14:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.58:001.89(478) (1)
Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat (93)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (933)
SM ISO690:2012
AVORNIC, Ana. Comparative analysis of financing of the research and development activities in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 4, pp. 85-92. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1857-4130

Comparative analysis of financing of the research and development activities in the Republic of Moldova
CZU: 336.58:001.89(478)
JEL: D92, F43, F65, G31, G32

Pag. 85-92

Avornic Ana
 
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2017


Rezumat

Currently, for the Republic of Moldova, the research and development activity is one of the issues of primary importance by the fact that only oriented economy towards diffusion of innovations in the real sector can aspire to a favorable recovery. In this context, funding for research and innovation should be an essential component of managerial policy in the field of science. Currently, although the funding of science and innovation activity is carried out under the priority directions of development of science, based on a competitive system – state programs, independent projects, international and technology transfer projects, we cannot speak of an actual „market” of funding of research and development activities, since most of the funds for this activity are allocated from the budget. The carried out study comes as an attempt to highlight certain aspects of the research and development financing processes in the Republic of Moldova. The financial support for scientific activity is based on its target orientation and multitude of financial sources. The budgetary funding of science is based on a combination of financial support of scientific organizations and specific funding of projects and scientific programs, etc. In order to accomplish the research a series of specific research methods of the economic issues were used as a methodological basis, as follow: logical (analysis and synthesis), historical, systemic, comparative and classification methods. Under the head of results and conclusions we can highlight that the scientific quality of the economic development is an innovative activity which points the production improvement in order to achieve high-quality products in large volumes to boost the economic efficiency of the industry by identifying the needs in scientific and technological progresses, researches and knowledge transfer of agricultural and industrial products to the producers. The recovery of patented innovations could bring state receipts and these royalties could be used to fund other research projects which could generate incomes in the national economy.

Actualmente, pentru Republica Moldova, activitatea de cercetare-dezvoltare este una din problemele de importanță primordială prin faptul, că doar o economie orientată spre difuzarea inovațiilor în sectorul real, poate aspira la o redresare favorabilă. Astfel, finanțarea activităților de cercetare-inovare trebuie să fie componenta esențială a politicii manageriale în domeniul științei. În acest moment, deși finanţarea activităţilor de ştiinţă şi inovare se efectuează în temeiul direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, în sistem competiţional pe programe de stat, proiecte independente, internaţionale şi proiecte de transfer tehnologic, totuși, nu putem vorbi de o „piaţă” reală a finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, deoarece majoritatea fondurilor pentru această activitate sunt alocate din buget. Studiul efectuat vine ca o încercare de a scoate în evidență anumite aspecte ale procesului de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova. Asigurarea financiară pentru activitatea științifică este bazată pe orientarea sa țintă și pe multitudinea surselor de finanțare. Finanțarea bugetară a științei se bazează pe o combinație de sprijin financiar a organizațiilor științifice și finanțarea specifică a proiectelor și programelor științifice etc. Pentru realizarea articolului științific, drept bază metodologică a fost utilizată o serie de metode specifice de cercetare a problemelor cu caracter economic, cum ar fi: metoda logică (analiza şi sinteza), istorică, sistemică, comparativă și metoda clasificării. La capitolul rezultate și concluzii putem sublinia faptul, că asigurarea științifică a dezvoltării economice – reprezintă o activitate inovatoare, care vizează îmbunătățirea producției în vederea obținerii produselor de înaltă calitate și în volum mare pentru sporirea eficienței economice a industriei prin identificarea necesităților în progresele științifico-tehnologice, cercetările științifice și transferul de cunoștințe producătorilor de produse agricole și industriale. Valorificarea invenţiilor brevetate pot aduce statului încasări, iar aceste redevenţe să fie folosite pentru finanţarea altor proiecte de cercetare, care pot genera venituri pentru economia națională.

В настоящее время в Молдове, деятельность исследования и развития является одним из вопросов первостепенной важности в том, что только экономика ориентированная на распространение инноваций в реальном секторе, может стремиться к благоприятному восстановлению. В связи с этим, финансирование научных исследований и инноваций должно стать важным компонентом управленческой политики в области науки. В настоящее время, хотя финансирование науки и инноваций осуществляется в рамках приоритетных направлений развития науки, в конкурентной системе на государственных программах, независимых и международных проектов, а также проектов по передаче технологий, однако, мы не можем говорить о реальном «рынке» финансирование деятельности исследования и развития, потому что большая часть средств для этой работы выделяется из бюджета. Данное исследование, приходит как попытка выделить определенные аспекты финансирования деятельности исследования и развития в Молдове. Финансовая поддержка научной деятельности основана на целевой ориентации и на множество источников финансирования. Бюджетное финансирование науки основана на сочетании финансовой поддержки научных организаций и специфической финансировании проектов и научных программ и т.д. Для создания научной статьи, в качестве методологической основы были использованы ряд конкретных методов исследования экономических вопросов, таких как: логический метод (анализ и синтез), исторический, системный, сравнительный и метод классификации. Результаты и выводы. Можем подчеркнуть, что научное обеспечение экономического развития представляет инновационную деятельность, направленную на совершенствование производства с целью получения продукции высокого качества и объема для повышения экономической эффективности промышленности путем выявления потребностей научно-технических прогрессов, научных исследований и передачи знаний сельскохозяйственных и промышленных производителей. Капитализация запатентованных изобретений может принести доход государству и эти взносы используются для финансирования других исследовательских проектов, которые могут генерировать доходы для национальной экономики.

Cuvinte-cheie
growth, research and development, Investment, financing, knowledge economy, innovation, development strategy