Cereal market: current state and development trends
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-27 09:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.5:664.7 (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (692)
Tehnologia cerealelor. Morărit. Prelucrarea grânelor (4)
SM ISO690:2012
BAJURA, Tudor. Cereal market: current state and development trends. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 4, pp. 16-21. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1857-4130

Cereal market: current state and development trends

CZU: 338.439.5:664.7
JEL: E2, E3, L66, Q13, Q17, Q18
Pag. 16-21

Bajura Tudor
 
National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2017


Rezumat

The global financial and economic crisis of 2008-2009 has created a state of uncertainty and instability in virtually all fragments of the general management system, based on market relationship. Unfortunately, this state is not overcame even today, creating different and very difficult problems deficits on managerial decision making, especially for the small farmers in rural area. The main goal of the article is to identify, based on carried out investigations, the most favorable directions of farming, given that the aforementioned global crisis has caused significant changes in the correlation between costs and market prices for many agricultural products, primarily – cereals. The methodological basis of investigations is the analysis of dynamic rows in agricultural production, as well as methods of comparison, different methodological approaches, concerning business assessment, identification and / or risk assessment etc. As a main result of the carried out investigations can be seen through the effective management of agricultural diagnosis at the level of regional market of grain products, including – planning rational structure of fruit crops for 2017 and subsequent years in the near future.

Criza economico-financiară globală din perioada anilor 2008-2009 a format o stare de incertitudine şi instabilitate, practic, în cadrul tuturor fragmentelor specializate ale mecanismului general de gospodărire de piaţă. Cu părere de rău, această stare nu este depăşită nici până în ziua de astăzi, creând probleme dificile la luarea deciziilor manageriale, în special, pentru producătorii agricoli de dimensiuni mici. Scopul principal al cercetării îl constituie identificarea, în baza investigaţiilor efectuate, a celor mai favorabile direcţii de activitate agricolă, dat fiind faptul că criza mondială sus-menţionată a provocat schimbări esenţiale în corelaţia dintre costuri şi preţuri de piaţă pentru mai multe produse agricole, în primul rând, produsele cerealiere. Baza metodologică a investigaţiilor o constituie analiza rândurilor dinamice în domeniul producţiei agricole, metoda comparaţiei, diferite abordări metodologice privind evaluarea businessului, identificarea şi/sau evaluarea riscurilor etc. În calitate de rezultatul principal al investigaţiilor efectuate poate fi privită eficientizarea managementului agricol prin prisma diagnosticului argumentat al pieţei regionale a produselor cerealiere, inclusiv, planificarea structurii raţionale a semănăturilor pentru roada anului 2017 şi următorii ani din viitorul apropiat.

Мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 годов привел к состоянию неопределенности и нестабильности практически во всех фрагментах общего рыночного механизма хозяйствования. К сожалению, это состояние не изменилось до сих пор, что создает серьезные проблемы в процессе принятия управленческих решений, в частности для мелких сельскохозяйственных предприятий (фермерских хозяйств). Основная цель статьи заключается в том, чтобы на основании проведенных исследований определить наиболее благоприятные направления для сельскохозяйственной деятельности, учитывая тот факт, что вышеупомянутый мировой кризис вызвал значительные изменения в соотношении между затратами и рыночными ценами на многие сельскохозяйственные продукты, в первую очередь, зерновые культуры. Методологической основой исследований является анализ динамических рядов в области сельскохозяйственного производства, метод сравнения, различные методологические подходы, касающихся оценки бизнеса, идентификации и/или оценки рисков и т.д. В качестве основного результата проведенных исследований можно рассматривать рост эффективности сельскохозяйственного управления посредством более обоснованной диагностики регионального рынка зерновых культур, в том числе, планирование рациональной структуры зерновых культур на 2017 и ближайшие последующие годы.

Cuvinte-cheie
Market, cereals, trends,

market prices, cereal products, regional market, global market, dynamic of prices etc.