Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
259 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-07 22:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612-056.32 (1)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (181)
SM ISO690:2012
ФУРДУЙ, Теодор; ЧОКИНЭ, Валентина; ФУРДУЙ, Влада; ВРАБИЕ, Валерия ; ГЛИЖИН, Алёна. Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 7-15. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.

CZU: 612-056.32
Pag. 7-15

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Глижин Алёна
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Rezumat

Formarea dirijată a sănătății presupune existența unui etalon, care ar permite identificarea nivelurilor individuale de exteriorizare a acesteia. În literatura contemporană de specialitate un astfel de etalon nu este descris. Unitățile existente de estimare a sănătății: „norma fiziologică”, „norma reacției”, „optimul funcțional”, „corelarea preponderentă a organismului la interacțiunea cu mediul înconjurător”, „viața armonioasă în mediul în modificare continuă” etc., nu reflectă obiectiv starea de sănătate Şi nu permit cuantificarea nivelului individual de exteriorizare a acestea, din ce cauză ele nu pot fiutilizate în sanocreatologie. În premieră este argumentat Şi descris etalonul – „nivelul sanogen de sănătate individuală”, care permite de a estima starea atât a sănătății integrale, cât Şi a componentelor acesteia.

Направленное формирование здоровья предполагает наличие эталона, позволяющего определить индивидуальные уровни его выраженности. В современной литературе, по существу, таковой отсутствует. Существующие единицы здоровья: «физиологическая норма», «норма реакции», «функциональный оптимум», «наибольшая согласованность организма при взаимодействии с окружающей средой», «гармоничная жизнь в постоянно меняющемся окружении» и др., не рефлектируют объективно состояние здоровья и не позволяют измерить его индивидуальный уровень экстериоризации, из-за чего они не могут быть использованы в санокреатологии. Впервые обосновывается и описывается эталон – «саногенный уровень индивидуального здоровья», позволяющий оценить состояние, как интегрального здоровья, так и основных его составляющих. Библ. – 17, рис. – 7.

Directed formation of health requires a standard which enables to determine individual levels of its manifestation. As a matter of fact, such a standard is absent in the contemporary literature. The existing health units: «physiological norm», «norm of reaction», «functional optimum», «the greatest concordance of the organism in its interaction with the environment», «harmonious life in a constantly changing environment» and others, do not objectively reflect the state of health and do not enable to measure its individual level of exteriorization. That’s why they cannot be used in sanocreatology. For the first time, the standard – «sanogenic level of individual health», which enables to assess the state of both integral health and its principal components, has been grounded and described. 17 references, 7 figures.

Cuvinte-cheie
etalon al sănătății, sănătate integrală,

sanocreatologie