Aportul ingineriei Republicii Moldova оn dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
218 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-11 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:62(478) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (776)
Inginerie. Tehnică în general (1597)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion. Aportul ingineriei Republicii Moldova оn dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 29-41. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Aportul ingineriei Republicii Moldova оn dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)

CZU: 001.891:62(478)
Pag. 29-41

Bostan Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Rezumat

This article describes, by specific examples, the contribution of Moldovan engineering to the development of techniques and modern technologies. An accomplishment, recognized on a global scale, is the invention of the Planetary Precessional Transmission in 1981 based on which, over three decades, various mechanisms and actuation systems for general and special purpose, comprising areas from cosmic flight technique to the submersible equipment, have been developed and implemented in manufacturing. Through the material presented in this paper, the author aims to annihilate somehow the informational vacuum imposed during the Soviet period on the accomplishments of engineering sciences, which topics were interconnected with the military industry, or were considered as very important ones for the industrial and technological development of the country. For the first time, the author shows a picture of the Moldovan engineering performance, exemplified by top achievements, obtained thanks to the efficiency of cooperation between national scientific researchers with the international structures empowered with research-innovation. The article highlights the scientific achievements of great value of some research teams of reference in engineering, which had a positive impact on the development and consolidation of engineering sciences and engineering, as a whole, at national and international levels.

Articolul reflectă, prin exemple concrete, aportul ingineriei Republicii Moldova in dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne. O realizare recunoscută la scară mondială este invenția, din anul 1981, a Transmisiei Planetare Precesionale in baza căreia, pe parcursul a trei decenii, au fost elaborate și implementate diverse mecanisme și sisteme de acționare cu destinație generală și specială cuprinzвnd domeniile de la tehnica cosmică de zbor pвnă la cea submersibilă. Autorul urmărește să suplinească vidul informațional impus in perioada sovietică asupra realizărilor științelor inginerești in materie de tehnică și tehnologii militare, precum și a cercetărilor considerate foarte importante pentru dezvoltarea industrial-tehnologică a țării. In premieră, autorul prezintă un tablou al performanțelor ingineriei moldovenești, exemplificat prin realizări de vвrf, obținute grație eficienței cooperării cercetătorilor științifici autohtoni cu structuri internaționale abilitate cu cercetarea-inovarea. In articol sunt scoase in evidență realizările de mare valoare ale unor echipe științifice de referință in inginerie care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării și consolidării științelor inginerești și a ingineriei in ansamblu in plan național și internațional.

Cuvinte-cheie
științe inginerești, transmisii planetare precesionale, tehnologii satelitare, concrețiuni fero-manganice, sisteme de conversie a energiilor regenerabile,

turbine eoliene