Технологии селективного подвода энергии при выпаривании пищевых растворов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
593 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-23 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
66.012.3:664.03 (1)
Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite (980)
Producerea și consevarea alimentelor solide (183)
SM ISO690:2012
БУРДО, Олег; БУРДО, А.; СИРОТЮК, Илья; ПУР, Д.. Технологии селективного подвода энергии при выпаривании пищевых растворов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), pp. 101-109. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(33) / 2017 / ISSN 1857-0070

Технологии селективного подвода энергии при выпаривании пищевых растворов

CZU: 66.012.3:664.03
Pag. 101-109

Бурдо Олег1, Бурдо А.1, Сиротюк Илья1, Пур Д.2
 
1 Одесская Национальная Академия Пищевых технологий,
2 Фирма “Davarrostamipour”
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2017


Rezumat

The aim of the research is to create innovative evaporating equipment that can produce concentrates with a high content of solids, with a low level of thermal effects on raw materials. The significance of the solution of technological problems of the key process of food technologies concentration of liquid solutions (juices, extracts, etc.) is shown. Problems and scientific contradictions are formulated and the hypothesis on using of electromagnetic energy sources for direct energy transfer to solution’s moisture has been offered. The prospects of such an energy effect are proved by the energy management methods. The schemes of fuel energy conversion for the conventional thermal concentration technology and the innovative plant based on the electromagnetic energy generators are presented. By means of the similarity theory the obtained model is transformed to the criterial one depicted kinetic of evaporation process at the electromagnetic field action. The dimensionless capacity of the plant is expressed by the dependence between the Energetic effect number and relative moisture content. The scheme of automated experimental system for study of the evaporation process in the microwave field is shown. The experimental results of juice evaporation are presented. It has been demonstrated that the technologies of selective energy supply represent an effective tool for improvement of juice concentration evaporative plants. The main result of the research is design of the evaporator that allows reaching juice concentrates with °brix 95 at the temperature as low as 35 °С, i.e. 2…3 times superior than traditional technologies.

Scopul investigației – crearea utilajului inovațional de evaporare, apt de a produce concentrate cu impact termic redus asupra materiei prime cu o cotă ridicată a componentei uscate solide. Se indică la actualitatea soluționării problemelor tehnologice pentru procesul cheie a tehnologiei de alimentare – obținerea soluțiilor concentrate din soluții lichide (sucuri, extracte, etc.). Se prezintă rezultatele analizei tehnologiilor tradiționale utilizate în echipamentele de evaporare. Sunt formulate problemele și contradicțiile științifice existente în acest domeniu. Se propune soluția tehnică la baza căreia este ipoteza posibilității utilizării surselor de energie electromagnetice pentru furnizarea vizată a energii direct la umiditatea din soluție. Cu utilizarea metodelor de management energetic s-a dovedit perspectiva acestui tip de acțiune energetică pentru confecționarea astfel de utilaje. Se prezintă schemele de conversie a energiei combustibilului în cazul utilizării tehnologiei tradiționale termice de ridicare a concentrației și pentru utilajul inovațional, care funcționează în baza generatoarelor de energie electromagnetică. S-a examinat modelul parametric și termofizic al procesului de evaporare în diapazonul de microunde în vid din aparatul de evaporare. Este prezentată schema ștandului computerizat pentru cercetarea procesului de evaporare în diapazonul de microunde. Se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale a procesului de evaporare a sucului. S-au obținut substanțe concentrate a sucului de rodie cu indicele brix 85. Temperatura aburului la ieșirea din aparat nu a depășit valoarea de 35 °С. S-a dovedit, că tehnologia de furnizarea a energiei în mod selectiv se prezintă în calitate de procedeu eficient de sporire a performanței aparatelor de evaporare ce se utilizează pentru producerea sucurilor concentrate.

Цель исследований – создание инновационного выпарного оборудования, которое может производить концентраты с высоким содержанием сухих веществ, при низком уровне термического воздействия на сырье. Показана актуальность решения технологических проблем ключевого процесса пищевых технологий – концентрирования жидких растворов (соков, экстрактов, пр.). Анализируются энерготехнологии традиционных выпарных аппаратов. Формулируются проблемы и научные противоречия. Предлагается техническое решение, в основе которого гипотеза о возможности использования электромагнитных источников энергии для адресной доставки энергии непосредственно к влаге в растворе. Методами энергетического менеджмента показана перспективность такого вида энергетического воздействия. Представлены схемы конверсии энергии топлива при традиционной технологии термического концентрирования и инновационной установки на основе электромагнитных генераторов энергии. Рассмотрены параметрическая и теплофизическая модели процесса выпаривания в микроволновом вакуум-выпарном аппарате. Поставлена задача и проведено аналитическое моделирование теплового состояния элементов такого аппарата при воздействии электромагнитного поля. Методами теории подобия полученная модель трансформирована в критериальную, которая описывает кинетику процесса выпаривания в условиях электромагнитного поля. Безразмерная производительность аппарата выражена зависимостью от числа энергетического воздействия и безразмерного параметрического комплекса – относительного объемного влагосодержания. Приведена схема компьютеризированного стенда для исследования процесса выпаривания в микроволновом поле. Даны результаты экспериментального исследования процесса выпаривания сока. Показано, что технологии селективного подвода энергии являются эффективным инструментом совершенствования выпарных аппаратов для концентрирования соков. Основной результат работы определяется тем, что создан выпарной аппарат, который позволяет при температурах до 35 °С получать концентраты соков до °brix 95. А это в 2-3 раза выше, чем в традиционных технологиях.

Cuvinte-cheie
энергия, моделирование, выпарка,

пищевые технологии, концентрирование соков, электромагнитный подвод энергии