Признаки аварийных режимов в цепях дифференциальных защит силовых трансформаторов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-23 11:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.925 (7)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
ГЛАЗЫРИН, В.; ЛИТВИНОВ, И.. Признаки аварийных режимов в цепях дифференциальных защит силовых трансформаторов. In: Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), pp. 24-31. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(33) / 2017 / ISSN 1857-0070

Признаки аварийных режимов в цепях дифференциальных защит силовых трансформаторов

CZU: 621.316.925
Pag. 24-31

Глазырин В., Литвинов И.
 
Новосибирский государственный технический университет
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2017


Rezumat

The aim of the work is to study the change in instantaneous values of the differential current in power transformer differential protection circuits under conditions of magnetizing inrush when the unloaded transformer is energized and under conditions of a fault within the protection zone. Saturation of measuring current transformers during the transient process leads to distortion of signals in their secondary windings, which can cause a long delay in the disconnection of the protected object and the development of an accident in the power system if traditional protective algorithms are used. Taking into account the peculiarities of the change in the instantaneous values of the differential current while developing the protection algorithm makes it possible to recognize faults with maximum speed before the moment of the first saturation of electromagnetic current transformers and thus avoid a delay in the operation of the protection. For quick and correct recognition of a fault within the protection zone authors proposed to monitor the maximum value of the derivative of the differential current and the duration of its monotonous change from the moment of the onset of the transient process. This is because the monitored parameters in the emergency and normal operation of the power transformer can vary significantly. Application of traditional protection algorithms together with proposed methods allows increasing the speed of differential protection response in different operation modes of the power system. Mathematical simulation has been used to study the magnetizing inrush and short circuits within the protection zone.

Lucrarea are ca obiectiv cercetarea caracterului devierii valorilor instantanee ale curentului diferențial în circuitele de protecție diferențială ale transformatorului de putere în regimul de vârf a curentului de magnetizare la racordarea transformatorului fără sarcină la rețea și în regim de scurtcircuit în zona de acțiune a protecției. Saturarea transformatoarelor de curent în regimul tranzitoriu distorsionează semnalele în înfășurările secundare ale acestora, ceea ce în cazul utilizării algoritmilor de protecții convenționale pot provoca o întârziere semnificativă a procesului de deconectare a obiectului protejat și dezvoltarea accidentului în sistemul energetic. Luarea în considerare a caracterului curentului diferențial la elaborarea algoritmului de protecție permite să se depisteze rapid regimurile de avarie până la prima fază de saturare a miezului feromagnetic al transformatorului de curent prin ce se asigură excluderea întârzierii privind acționarea protecției. Pentru recunoașterea rapidă și corectă a regimului de funcționare a transformatorului de putere se propune controlul valorii maximale a primei derivate a curentului și durata variației sale monotone de la începutul procesului tranzitoriu. Aceasta este o consecință a faptului, că s-a stabilit, că valorile parametrilor controlați în regim normal și de avarie pot să difere esențial. S-a demonstrat, că utilizarea combinată a algoritmilor tradiționali de protecție și a metodei propuse poate îmbunătăți reacția protecției în condițiile de încărcare maximală și minimală a sistemului energetic. Cercetarea particularităților evoluției valorilor de vârf ale curentului de magnetizare și de scurtcircuit în zona de acțiune a protecție transformatorului de putere s-a realizat prin simulări matematice.

Целью работы является исследование характера изменения мгновенных значений дифференциального тока в цепях дифференциальной защиты силового трансформатора в режиме броска PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 1 (33) 2017 ELECTROENERGETICA 25 тока намагничивания при включении ненагруженного трансформатора под напряжение и в режиме короткого замыкания в зоне действия защиты. Насыщение измерительных трансформаторов тока в переходном процессе приводит к искажению сигналов в их вторичных обмотках, что при использовании традиционных защитных алгоритмов может обусловить длительную задержку в отключении защищаемого объекта и развитие аварии в энергосистеме. Учёт же особенностей изменения мгновенных значений дифференциального тока при построении алгоритма защиты позволяет с максимальным быстродействием распознать аварийные режимы до момента первого насыщения электромагнитных трансформаторов тока и тем самым избежать задержки в срабатывании защиты. Для быстрого и корректного распознавания режимов работы силового трансформатора предлагается контролировать максимальное значение производной дифференциального тока и длительность его монотонного изменения с момента начала переходного процесса, так как проведённые в работе исследования показывают, что контролируемые параметры в аварийном и нормальном режиме работы силового трансформатора могут существенно различаться. Показано, что совместное применение традиционных алгоритмов защиты и предложенной методики позволяет повысить быстродействие защиты в максимальных и минимальных режимах работы энергосистемы. Для исследования режимов броска тока намагничивания и короткого замыкания в зоне защиты использовалось математическое моделирование.

Cuvinte-cheie
релейная защита, дифференциальная защита силового трансформатора, бросок тока намагничивания, переходные процессы, признаки аварийных режимов,

моделирование