Formarea comisiilor de susţinere a tezelor in Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1517 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-28 10:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.245:001.89(478) (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2599)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1151)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Formarea comisiilor de susţinere a tezelor in Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic . In: Intellectus, 2016, nr. 4, pp. 66-76. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Formarea comisiilor de susţinere a tezelor in Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic
CZU: 378.245:001.89(478)

Pag. 66-76

Cuciureanu Gheorghe
 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2017


Rezumat

In articol este analizată activitatea comisiilor de doctorat formate in Republica Moldova in anii 2014-2015. Studiul a arătat o implicare largă a comunităţii ştiinţifice şi atragerea unui număr important al experţilor de peste hotare in evaluarea tezelor, dar şi aspecte negative: slaba corelare a desemnării membrilor comisiilor de doctorat cu lucrările ştiinţifice ale acestora la tematica tezei, formalism la stabilirea componenţei, participare superficială in examinarea tezelor, conflicte de interese şi incălcarea normelor de bună conduită in cercetare. Printre soluţiile de depăşire a problemelor, propuse in lucrare, se numără atragerea celor mai competenţi şi integri cercetători locali in comisiile de doctorat, precum şi implicarea experţilor de peste hotare, mai ales in domeniile in care nu se asigură o masă critică.

The article examines doctoral theses committees formed in the Republic of Moldova during 2014-2015. The study showed a broad involvement of the scientific community and involvement of a large number of experts from abroad in assessing theses, but also negative aspects: poor correlation of appointment of members with scientific publications on topic of thesis, formalism in establishing the composition, superficial participation in examination of theses, conflict of interest and misconduct in research. Among the solutions to overcome the challenges, proposed in the paper, are attracting the most competent and with integrity local researchers in committees and involving experts from abroad, especially in areas that do not provide critical mass.

В статье проводится анализ деятельности диссертационных советов, сформированных в Республике Молдова в период 2014-2015 гг. Проведенное исследование показало широкое вовлечение научного сообщества и привлечение большого количества специалистов из-за рубежа в оценке диссертаций, а также негативные аспекты: слабая корреляция между назначением членов диссертационных советов и их научными работами по теме диссертаций, формализм при формировании составов советов, поверхностное участие в рассмотрении диссертаций, конфликт интересов и нарушениe этики научных исследований. Среди предлагаемых решений для преодоления проблем следует отметить включение в состав советов наиболее компетентных и добросовестных местных исследователей, а также привлечение экспертов из-за рубежа, особенно в тех областях, которые не обеспечивают критическую массу.