Marca notorie – performanţă pentru intreprindere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
481 23
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-11 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.772 (94)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1181)
SM ISO690:2012
FILAT, Cristina. Marca notorie – performanţă pentru intreprindere. In: Intellectus. 2016, nr. 4, pp. 40-45. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Marca notorie – performanţă pentru intreprindere
CZU: 347.772

Pag. 40-45

Filat Cristina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2017


Rezumat

Autorul scoate in evidenţă rolul mărcilor in peisajul economic actual și importanţa notorietăţii acestora in obţinerea performanţei de producţie. Recunoașterea notorietăţii unei mărci este determinată de măsura in care aceasta este recunoscută de potenţialii consumatori și este corect asociată cu un anumit produs. Notorietatea mărcii contribuie la sporirea volumului vanzărilor unei companii și influenţează in mod favorabil poziţia mărcii pe piaţă. Pentru ca o marcă să fie considerată notorie, trebuie să imbine in sine și identităţi lingvistice şi vizuale, care influenţează latura emotivă şi sentimentală a consumatorilor, această relaţie emoţională dintre cumpărător şi produsul respectiv fiind bazată pe setul de valori pe care marca renumită le proclamă.

The author highlights the role of trademarks in the current economic landscape and the importance of their notoriety in obtaining production performance. Recognizing the reputation of a trademark is determined by the extent in which it is recognized by potential customers and is correctly associated with a particular product. Trademark notoriety helps to increase a company’s sales volumes and favorably influences trademark position on the market. For a trademark to be considered notorious it should also combine in itself linguistic and visual identities that influence the emotive and sentimental side of consumers, the emotional relationship between the buyer and the product is based on the set of values that the famous trademark proclaims.

Автор подчеркивает роль товарных знаков в современном экономическом ландшафте и важность приобретения ими общеизвестности и признания на пути к достижению эффективности производства. Признание товарного знака общеизвестным обусловлено степенью, в которой он признается потенциальными потребителями и правильно ассоциируется с конкретным товаром. Узнаваемость товарного знака способствует увеличению объемов продаж компании и благоприятно влияет на позиционирование торговой марки на рынке. Чтобы товарный знак был признан общеизвестным, он должен сочетать в себе звуковую и визуальную составляющие идентичности, которые оказывают эмоциональное воздействие на потребителей, при этом эмоциональная связь между покупателем и соответствующим товаром основана на комплексе ценностей, провозглашаемых известным товарным знаком.