«Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
260 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-20 15:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(4-11) (7)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (769)
SM ISO690:2012
САКОВИЧ, Василий. «Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2016, nr. 2(10), pp. 29-43. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

«Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы

CZU: 327(4-11)
Pag. 29-43

Сакович Василий
 
Белорусский национальный технический университет
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2017


Rezumat

În articolul ştiinţific „Parteneriatul Estic” în contextul Politicii Europene de Vecinătate”1, publicat în anul 2009, autorul supune analizei devenirea noului programeuropean de vecinătate, în care nu doar arată priorităţile, dar şi pericolele potenţiale ale proiectului european. Ideea proiectului „Parteneriatul Estic” apare după ce Franţa a iniţiat planul creării UniuniiMediteraneene în 2007. La începutul anului 2008, Polonia iniţiază activităţi de elaborare a mecanismelor de aprofundare a integrării Uniunii Europene cu vecinii din Est în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Acest proiect a fost definit: „Parteneriat Estic” («Wschodnie Partnerstwo», «Eastern Partnership»). Suedia a obţinut rolul de coautor a Parteneriatului Estic, fiind împuternicită să asigure echilibrul între „Procesul de la Barcelona” şi „Sinergia Mării Negre”. În acest articol este analizată dezvoltarea pe parcursul celor şase ani şi perspectivele dezvoltării ulterioare a proiectului european - „Parteneriatul Estic” ca model al continuităţii Politicii Europene de Vecinătate. Colaborarea în cadrul iniţiativei se prezintă doar în calitate de element complementar al acestei politici. Drept bază a iniţiativei „Parteneriatul Estic” se prezintă spaţiul Politicii Europene de Vecinătate. Autorul acordă o atenţie deosebită problemelor ce apar în procesul implementării programului „Parteneriatul Estic” şi la propunerile UE ce vizează schimbarea abordărilor Politicii Europene de Vecinătate.

In the scientific article “Eastern Partnership” in the context of the European Neighbourhood Policy”, published in 2009, the author analyzes the new program of the European Neighbourhood Policy, which does not only show priorities, but also potential hazards of the European project. The idea of the “Eastern Partnership” project appears after France initiated the creation of theMediterranean Union plan in 2007. In the early 2008, Poland initiated activities of developingmechanisms of deepening integrationwith the EuropeanUnion’s Eastern neighbors under the European Neighbourhood Policy. This project has been defined: “Eastern Partnership” ( “Wschodnie Partnerstwo», «Eastern Partnership»). Sweden was named as the co-author of the Eastern Partnership, being empowered to strike a balance between “Barcelona Process” and “Black Sea Synergy”. This article reviews the development over six years and prospects for further development of the European project - “Eastern Partnership” as a model of continuity of the European Neighbourhood Policy. Collaborating in the initiative is presented only as a complement to this policy. The basis of the initiative “Eastern Partnership” presents space to the European Neighbourhood Policy. The author pays particular attention to the issues arising in the implementation of the “Eastern Partnership” and EU proposals aimed at changing approaches of the European Neighbourhood Policy.

В 2009 г. профессор Сакович В. А. в научной статье «Восточное партнерство»: в контексте европейской политики соседства»2 сделал анализ становления новой европейской программы соседства, в которой указывал не только на преимущества, но и на возможные угрозы развитию европейского проекта. Идея проекта «Восточное партнерство» возникла после инициирования Францией плана создания Средиземноморского союза в 2007 г. В начале 2008 г. Польша приступила к разработке предложений по созданию механизмов для развития более глубокой интеграцииЕСс восточнымисоседями в рамках Европейской политики соседства. Этот проект получил название «Восточное партнерство» («Wschodnie Partnerstwo», «Eastern Partnership»). Швеция стала его соавтором. «Восточное партнерство» призвано сбалансировать «Барселонский процесс» и «Черноморскую синергию». В данной статье рассматриваются развитие (на протяжении шести лет) и перспективы дальнейшего развития европейского проекта «Восточное партнерство», как продолжение европейской политики добрососедства на Востоке. Сотрудничество в рамках инициативы выступает лишь в качестве дополняющего элемента этой политики. За основу инициативы «Восточное партнерство» принаняты рамки Европейской политики соседства. Автор подробно остановился на проблемах, возникших при внедрении программы «Восточное партнерство» и на предложениях ЕС по изменению подходов к европейской политике добрососедства.

Cuvinte-cheie
Восточное партнерство, угрозы, развитие, европейская интеграция, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Беларусь,

Европейской политики соседства, Азербайджан