Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
475 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-02 16:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.01:159.923 (1)
Psihologie (1807)
SM ISO690:2012
АНЦИБОР, Людмила. Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2016, nr. 9(99), pp. 184-193. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии

CZU: 159.9.01:159.923
Pag. 184-193

Анцибор Людмила
 
Молдавский Государственный Университет
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2017


Rezumat

В статье обосновывается соотношение содержания учения Никколо Макиавелли и «макиавеллизма» как объекта психологической науки. Выявлено влияние идей Макиавелли на теорию и методологию изучения личности в психологии. Показано, что идеи Макиавелли о природе человека получили дальнейшее развитие в культурноисторической концепции Л.С. Выготского о развитии высших психический функций человека и субъективнодеятельностном подходе, обосновывающем способность человека к самодетерминации (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлинский). Установлено, что изучение макиавеллизма в психологии основывается на положении о деятельности как процессе внутреннего противоречия и об относительной самостоятельности единиц деятельности: действия, операции (предметной деятельности), мотивы, цели, условия (внутренней деятельности).

În articol este fundamentat raportul dintre învăţătura lui Niccolo Machiavelli şi „machiavelismul” ca obiect al ştiinţei psihologice. Se dezvăluie influenţa ideilor lui Machiavelli asupra teoriei şi metodologiei studierii personalităţii în psihologie. Se arătă că ideile lui Machiavelli despre natura umană au fost dezvoltate în teoria cultural-istorică a lui L.S. Vâgotsky despre dezvoltarea funcţiilor psihice superioare ale omului şi în abordarea activităţii subiectului, care justifică capacitatea lui la autodeterminare (S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, A.V. Brushlinskii). S-a constatat că studiul machiavelismului în psihologie se bazează pe noţiunea de activitate, perceput ca proces contradictoriu, şi pe ideea autonomiei relative a unităţilor activităţii – acţiuni şi operaţii (activitate obiectuală), motivaţie, scop şi condiţii (activitatea internă).

Cuvinte-cheie
Никколо Макиавелли, Макиавеллизм, личность,

«цель оправдывает средства», макиавеллист, культурно-историческая теория, теория деятельности, личностный смысл, социально-психологическое направление, самоотношение