Исследование эффективности теплообмена в теплообменниках-утилизаторах с гранулированной насадкой
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
187 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-05 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.97+536.24](477) (1)
Economia energiei în general (309)
Conducerea căldurii. Transferul de căldură (25)
SM ISO690:2012
БОШКОВА, Ирина; СОЛОДКАЯ, Антонина. Исследование эффективности теплообмена в теплообменниках-утилизаторах с гранулированной насадкой. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 101-106. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Исследование эффективности теплообмена в теплообменниках-утилизаторах с гранулированной насадкой

CZU: [620.97+536.24](477)
Pag. 101-106

Бошкова Ирина, Солодкая Антонина
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

The article analyzes the characteristics of the heat transfer process between the dispersed and gaseous medium for the moving and fixed layer of particulate material. The methods of calculus of thermal and hydraulic regimes of heat exchangers with a dense layer of particles were elaborated. The results of experimental studies of the process of heating of different kinds of granular material, intended for use as a nozzle in the recuperative heat exchanger. The influence of the height of heating chamber, the particle diameter on the output temperature of the granular material has been determined. The dependence of the temperature of the gas and solid components of the height of the nozzle has been presented.

Utilizarea agenților termici în flux p răcire sub formă de material granular permite intensificarea proceselor de schimb de căldură şi de transfer de masă. Apare oportunitatea de a crea o suprafaţă de schimb de căldură dezvoltată, creșterea căreia este condiționată totalitatea suprafețelor particulelor materialului granulat inclus ca componentă funcțională a schimbătorului de căldură. Promiţătoare sunt schimbătoarele de căldură recuperative cu un strat mobil dens, caracterizate prin eficienta termica ridicata, compactitate, greutate redusă, simplitatea de proiectare, fiabilitate, ce oferă o performanţă semnificativă. Având în vedere complexitatea proceselor de interacţiune a particulelor din fluxul de aer în mişcare o atenţie deosebită trebuie acordată metodei simplicite de calcul al acestor schimbătoare de căldură. Articolul analizează caracteristicile procesului de transfer de căldură între mediul gazos dispersat pentru stratul materialului granulat aflat în stare de mișcare și în stare de repaos. S-au propus metode de calcul a regimurilor termic și hidraulic a schimbătoarelor de căldură cu strat dens dispersat format din particule granulate. Sunt prezentate rezultate ale cercetărilor experimentale a procesului de încălzire a diverselor tipuri de material granulat propuse pentru utilizare în calitate de material funcțional în schimbătoarele utilizatoare de căldură de tip recuperativ. În baza calculelor s-a stabilit influența înălțimii camerei de ardere, a diametrului particulelor asupra temperaturii de ieşire a materialului granular. Se prezintă caracteristica evoluției temperaturii componentei gazoase și a componentei solide în funcție de înălțimea duzei.

Использование в теплоэнергетике проточных теплоносителей в виде гранулированного материала позволяет интенсифицировать процессы теплообмена и массообмена. Возникает возможность создать развитую теплообменную поверхность, которой является совокупная поверхность частиц, находящихся в теплообменном аппарате. Перспективными являются рекуперативные теплообменники с плотным движущимся слоем, характеризующиеся высокой тепловой эффективностью, компактностью, небольшой массой, простотой конструкции, надежностью, позволяющие обеспечить значительную производительность. Ввиду сложности процессов взаимодействия движущихся частиц с потоком воздуха, особое внимание следует уделять упрощенным методикам расчета подобных теплообменников. В статье проведен анализ особенностей процесса теплообмена между дисперсной и газовой средой для движущегося и неподвижного слоя дисперсного материала. Составлены методики теплового и гидравлического расчетов теплообменных аппаратов с плотным дисперсным слоем. Представлены результаты экспериментального исследования процесса нагрева различных видов гранулированного материала, предполагаемых к использованию в качестве насадки в рекуперативном теплообменнике-утилизаторе. Расчетным путем установлено влияние высоты камеры нагрева, диаметра частиц на выходную температуру гранулированного материала. Представлена зависимость температуры газового и твердого компонентов по высоте насадки.

Cuvinte-cheie
гранулированный материал, насадка, межкомпонентный теплообмен, интенсификация, аэродинамическое сопротивление,

коэффициент теплоотдачи