Techno-economical Analysis of Hybrid PV-WT-Hydrogen FC System for a Residential Building with Low Power Consumption
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
201 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 10:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.97(498) (1)
Economia energiei în general (309)
SM ISO690:2012
BADEA, Gheorghe; FELSEGHI, Raluca-Andreea; RĂBOACĂ, Maria-Simona; AŞCHILEAN, Ioan; BOLBOACĂ, Andrei; MUREŞAN, Dan; MOLDOVAN, Emil; ŞOIMOŞAN, Teodora-Melania. Techno-economical Analysis of Hybrid PV-WT-Hydrogen FC System for a Residential Building with Low Power Consumption. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 78-84. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Techno-economical Analysis of Hybrid PV-WT-Hydrogen FC System for a Residential Building with Low Power Consumption

CZU: 620.97(498)
Pag. 78-84

Badea Gheorghe1, Felseghi Raluca-Andreea1, Răboacă Maria-Simona2, Aşchilean Ioan1, Bolboacă Andrei1, Mureşan Dan1, Moldovan Emil1, Şoimoşan Teodora-Melania1
 
1 Technical University of Cluj-Napoca,
2 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

This paper shows a techno-economical analysis on performance indicators of hybrid solarwindhydrogen power generation system which supply with electricity a low - energy building, located in Cluj-Napoca. The case study had the main objectives, as follows: cost estimation, evaluation of energy and environmental performance for a fuel cell integrated into a small-scale hybrid system power generation and estimation of electrolytic hydrogen production based on renewable energy resources available on the proposed site. The results presented in this paper illustrate a case study for location Cluj-Napoca. The wind and solar resource can play an important role in energy needs for periods with "peak load" or intermittent energy supply. However, hydrogen production is dependent directly proportional to the availability of renewable energy resources, but the hydrogen can be considered as a storage medium for these renewable resources. It can be said that this study is a smallscale model analysis, a starting point for a detailed analysis of Romania's potential electrolytic production of hydrogen from renewable resources and supply electricity using fuel cells integrated into hybrid energy systems.

Această lucrare prezintă analiza tehnico-economică a indicatorilor de performanţă realizaţi de un sistem hibrid (solar-eolian-hidrogen) de generare a energie, care furnizează electricitate pentru o clădire cu consum redus de energie amplasată în Cluj-Napoca. Studiul de caz a avut ca obiective principale: estimarea costurilor, evaluarea performanţelor energetice şi ecologice în cazul integrării în sistemul hibrid a unei pile de combustibil, dar şi estimarea producţiei de hidrogen obţinută cu participarea sursele regenerabile de energie disponibile în locaţia propusă. Vântul şi soarele joacă un rol important în ceea ce priveşte asigurarea necesarului de energie în perioadele cu "vârf de sarcină" sau în alimentarea intermitentă cu electricitate. În consecinţă, producţia de hidrogen depinde direct proporţional de disponibilitatea surselor regenerabile de energie, iar hidrogenul poate fi considerat ca fiind un mediu de stocare pentru aceste surse regenerabile. Se poate spune că acest studiu de caz reprezintă un model la scară mică, un punct de plecare pentru o analiză detaliată la nivel de România a potenţialului de producţie a hidrogenului provenit din surse regenerabile, care poate fi utilizat mai apoi de către pilele de combustibil integrate în sisteme energetice hibride.

В статье представлен технико-экономический анализ показателей эффективности гибридной системы (солнце- ветер – водород) производства электроэнергии, которая снабжает электроэнергией здание с низким потреблением энергии, расположенное в городе Клуж-Напока. Целями исследования были: оценка стоимости, оценка энергетических и экологических характеристик в случае интеграции в гибридную систему топливного элемента и оценки производства водорода с использованием возобновляемых источников энергии, доступных на предложенном месте. Ветер и солнечный ресурс могут играть важную роль в обеспечении потребностей в энергии в периоды с «пиковой нагрузки» или при прерывистой подачи энергии. Тем не менее, производство водорода зависит прямо пропорционально от наличия возобновляемых источников энергии, но водород можно рассматривать в качестве средства накопления этих возобновляемых ресурсов. Можно сказать, что это исследование является малой натурной моделью, отправной точкой для детального анализа возможности производства в Румынии водорода из возобновляемых ресурсов и его использования в гибридных энергосистемах.

Cuvinte-cheie
fuel cell, hybrid system, renewable energies, low energy building,

hydrogen