Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
613 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-13 18:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311:697.3 (1)
Electrotehnică (790)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (40)
SM ISO690:2012
БЕРЗАН, Владимир; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; БАБИЧ, В.М.. Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 55-71. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения

CZU: 621.311:697.3
Pag. 55-71

Берзан Владимир, Постолатий В.М., Быкова Е.В., Бабич В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

In the base of the technical and economic indicators of the exploitation, an analysis of the efficiency of operation of Combined Heat and Power stations (CHP) in the district heating system at various loads during the year have been provided. The value of specific indicators of operation of the CHPs have been determined: a specific consumption of the fuel, the cost of the fuel per unit of energy produced, as well as the difference between the selling price of energy and acquisition costs of the fuel. As have been found, the optimization of CHP’s of the district heating loading during the year in the Chisinau municipality can offer an economic benefit amounted at 13-19 mln. lei MD in comparison with the current practice of CHP’s generation capacity use.

În lucrare s-a realizat analiza eficienţei funcţionării centralelor electrice cu termoficare (СET) a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în baza indicatorilor tehnico-economici de exploatare a lor la diverse sarcini termice pe parcursul anului. S-au determinat valorile indicatorilor specifici de funcţionare ai CET-urilor: consumul specific de combustibil, costul combustibilului la producerea unei unităţi de energie, precum şi diferenţa costului vânzărilor energiei şi a cheltuielilor de procurare a combustibilului utilizat. S-a constatat, că optimizarea încărcării CET-urilor pe parcursul anului a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a oraşului Chişinău poate asigura un beneficiu economic la nivel de 13-19 mil lei în comparare cu practica curentă de utilizarea a capacităţilor de generare a CET-urilor

В работе выполнен анализ эффективности работы тепловых электростанций централизованного теплоснабжения на основе технико-экономических показателей их работы при различной тепловой нагрузке в разное время года. Определены удельные показатели работы ТЭЦ: удельный расход топлива, стоимость использованного топлива при производстве одной единицы энергии, а также разность стоимости поставленной потребителю энергии и затрат на закупку первичного топлива. Показано, что оптимизация использования в течение года генерирующих мощностей в централизованной системе теплоснабжения г. Кишинэу может обеспечить экономический эффект на уровне 13-19 млн. леев по сравнению с базовым алгоритмом использования ТЭЦ.

Cuvinte-cheie
ТЭЦ, эффективность, оценка,

удельный расход топлива, доля стоимости топлива в стоимость произведенной энергии