Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-03 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.6(478) (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
LEVIŢKI, Oleg; SÎRBU, Livia. Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989. In: Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), pp. 237-249. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989

CZU: 903.6(478)
Pag. 237-249

Leviţki Oleg, Sîrbu Livia
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2017


Rezumat

The present paper is dedicated to the results of investigations at the archaeological site Trinca “Izvorul lui Luca” of the campaign of 1989. The study is complex, presenting the history of the research, the stratigraphy of the section, the description of the archaeological complexes and archaeological materials on the cultural horizons (Upper Palaeolithic period, period of transition from the Neolithic to the Bronze Age, Bronze Age and the first epoch the Iron Age). Owing to the prevalence of the Iron Age vestiges, they were analyzed more minutely, especially ceramics, which is the crucial element in the cultural attribution. There were also recuperated animal bones, limestone rocks, and various categories of items, made of clay, flint, bone, horn, stone and bronze. The discovered materials inevitably come to complete the general picture of the Early Hallstatt horizon with fluted ceramics of the Chișinău-Corlăteni type from the Eastern Carpathians.

Lucrarea de faţă este dedicată prezentării rezulatelor investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”, obţinute în timpul campaniei anului 1989. Studiul este unul complex, fiind prezentate istoricul cercetării, stratigrafia secţiunii, descrierea complexelor și materialelor arheologice pe orizonturi culturale (paleoliticul superior, perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, epoca bronzului și prima epocă a fierului) și materialul osteologic. Deoarece vestigiile aparţinând primei epoci a fierului predomină, ele au fost analizate mai în detaliu, în special ceramica, care reprezintă elementul de bază în atribuirea culturală. De asemenea, au mai fost recuperate diverse categorii de piese lucrate din lut, silex, os, corn, piatră și bronz. Materialele descoperite vin să completeze tabloul general al orizontului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată de tip Chișinău-Corlăteni din spațiul est-carpatic.

Данная работа посвящена результатам археологических исследований на памятнике Тринка «Изворул луй Лука», полученных во время работ 1989 года. Статья является комплексной, представляя историю изучения, стратиграфию раскопа, описание комплексов и археологического материала по культурным горизонтам (верхний палеолит, переходный период от энеолита к эпохе бронзы, эпоха бронзы и первая эпоха железа), а также и остеологический материал. Так как находки эпохи раннего железа преобладают, они были проанализированы более детально, в особенности керамика, которая является базовым элементом в определении культурной принадлежности. Кроме того, были собраны многочисленные известняковые камни, а также и другие категории предметов, изготовленные из глины, кремня, кости, рога, камня и бронзы. Обнаруженный материал служит дополнением общей картины горизонта раннего гальштата с каннелированной керамикой типа Кишинэу-Корлэтень в Восточно-Карпатском пространстве.

Cuvinte-cheie
Trinca „Izvorul lui Luca”, vestigii arheologice, epoca fierului timpuriu,

așezare cu mai multe niveluri de locuire