Impactul tulburărilor de somn asupra dezvoltării bolii ficatului gras nonalcoolic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-23 09:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.8-009.836+616.36-004]-07-08 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (360)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1012)
SM ISO690:2012
PELTEC, Angela; IVANOV, Victoria; CORLĂTEANU, Alexandru; TOFAN, Ludmila; BERLIBA, Elina; ŢURCANU, Adela; DUMBRAVA, Vlada-Tatiana; POPOVICI, Mihail. Impactul tulburărilor de somn asupra dezvoltării bolii ficatului gras nonalcoolic. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 2(51), pp. 228-233. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011

Impactul tulburărilor de somn asupra dezvoltării bolii ficatului gras nonalcoolic

CZU: 616.8-009.836+616.36-004]-07-08
Pag. 228-233

Peltec Angela1, Ivanov Victoria2, Corlăteanu Alexandru1, Tofan Ludmila1, Berliba Elina1, Ţurcanu Adela1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Popovici Mihail2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2017


Rezumat

Somnul este important pentru menținerea homeostaziei organismului. Tulburările de somn sunt probleme de sănătate comune în societatea modernă. Apnee obstructivă de somn (AOS) este din ce în ce mai bine cunoscută tulburare caracterizată prin colaps parțial sau complet a căilor respiratporii superioare în timpul somnului. Boala ficatului gras nonalcoolic (BFGNA) este cea mai frecventă boală cronică hepatică la nivel mondial și este o patologie progresivă ce evoluiază de la steatoza simplă la steatohepatita, ciroza hepatică și carcinomul hepatocelular. BFGNA este acum tot mai mult considerată ca manifestare hepatică a sindromului metabolic. Tot mai multe dovezi arată ca AOS predispune indivizii la dezvoltarea sindromului metabolic, diabetului zaharat și patologiei cardiovasculare. BFGNA are o evoluție mai severă în cazul pacienților care prezintă apnee obstructivă de somn. Hipoxia cauzată de AOS este un risc pentru acumularea grăsimii în ficat, menținând inflamația și stimulând dezvoltarea fibrozei. Aceste rezultate sugerează că tratamentul AOS ar putea preveni acumularea grăsimii în ficat și disfuncția hepatică.

Sleep is important for maintaining homeostasis of the body. Sleep disorders are common health problems in modern society. Obstructive sleep apnea (OSA) is an increasingly well recognized disorder that is characterized by partial or complete collapse of the upper airway during sleep. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease and is a progressive disease from simple steatosis to steatohepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. NAFLD is now increasingly considered as the hepatic manifestation of metabolic syndrome. Growing evidence shows that OSA predispose individuals to the development of metabolic syndrome, diabetes mellitus and cardiovascular diseases. Development of NAFLD is a much severe in patients who have obstructive sleep apnea. Intermittent hypoxia induced by OSA is caused the accumulation of fat in the liver, which maintaining inflammation and stimulating the development of fibrosis. These results suggest that treatment of OSA may prevent the accumulation of fat in the liver and hepatic dysfunction.

Сон имеет важное значение для поддержания гомеостаза организма. Расстройства сна являются частыми проблемами здоровья в современном обществе. Обструктивное апноэ во время сна (ОАС) является все более широко признавемым нарушением, которое характеризуется частичной или полной обсртукцией верхних дыхательных путей во время сна. Неалкогольная жирная болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенным хроническим заболеванием печени и считается прогрессирующим заболеванием развивающимся от простого стеатоза до стеатогепатита, цирроз печени и гепатоцеллюлярной карциномы. НАЖБП в настоящее время все чаще рассматривается как печеночное проявление метаболического синдрома. Все больше данных показывают, что ОАС предрасполагает людей к развитию метаболического синдрома, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Эволюция НАЖБП у пациентов, которые имеется обструктивное апноэ во время сна является более прогресирующей. Интермитентная гипоксия, индуцированная OАС вызывает накопление жира в печени, поддерживая воспаление и стимулируя развитие фиброза. Эти результаты свидетельствуют о том, что лечение ОАС может предотвратить накопление жира в печени и развитие печеночной дисфункции.

Cuvinte-cheie
boala ficatului gras nonalcoolic, tulburările de somn, apnee obstructivă de somn