Dinamica biomarkerilor în funcţie de terapia pacienţilor supuşi angioplastiei coronariene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
605 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-16 19:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.132.2-089.844-036 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (625)
SM ISO690:2012
SIMIONOV, Lilia; IVANOV, Victoria; POPOVICI, Mihail; CIOBANU, Lucia; COBEŢ, Valeriu; POPOVICI, Ion; SUREV, Artiom; CIOBANU, Nicolae; DUMANSCHI, Carolina; OCHIŞOR, Viorica; BEZER, Galina. Dinamica biomarkerilor în funcţie de terapia pacienţilor supuşi angioplastiei coronariene. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 2(51), pp. 116-122. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011

Dinamica biomarkerilor în funcţie de terapia pacienţilor supuşi angioplastiei coronariene

CZU: 616.132.2-089.844-036
Pag. 116-122

Simionov Lilia1, Ivanov Victoria1, Popovici Mihail1, Ciobanu Lucia1, Cobeţ Valeriu2, Popovici Ion1, Surev Artiom1, Ciobanu Nicolae1, Dumanschi Carolina1, Ochişor Viorica2, Bezer Galina2
 
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2017


Rezumat

Aplicarea în ultimele trei decenii a intervențiilor coronariene percutane au contribuit la scăderea mortalității și a morbidității pacienților cu boală coronariană ischemică, însă manevrele instrumentale utilizate în timpul angioplastiei coronariene se asociază cu denudarea endoteliului vascular, iar distenzia balonului determină frecvent ischemie tranzitorie responsabilă de amplificarea stresului oxidativ (SO). În studiul actual am apreciat evoluția biomarkerilor SO, disfuncției endoteliale și inflamației pe fondalul asocierilor medicamentoase antioxidante. Rezultatele studiului sugerează că terapia bazată pe asocierea nebivololului cu un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (IEC) a oferit un beneficiu superior prin ameliorarea tuturor indicilor studiați.

In the last three decades, the use of percutaneous coronary interventions contributed to reducing mortality and morbidity in patients with coronary ischaemic disease, but the instrumental maneuvers used during coronary angioplasty are associated with the denudation of the vascular endothelium, but the ball distenzia frequently causes transient ischemia which triggers the amplification of the oxidative stress (OS). In the current study we assessed the development of the OS biomarkers, endothelial dysfunction and inflammation on the background of antioxidant drug associations. Study results suggest that the therapy based on the combination of nebivolol with a converting enzyme inhibitor provided a superior benefit through the improvement of all the studied sindices.

В течение последних трех десятилетий, использование чрескожных коронарных вмешательств способствовало снижению смертности и заболеваемости у пациентов с ишемической болезнью сердца, но маневры исполъзуeмые во время коронарной ангиопластики ведут к повреждению сосудистого эндотелия, а также к транзиторной ишемии, что способствует усилению (которые вызывают усиления) оксидативного стресса (ОС). В настоящем исследовании мы оценили влияние ассоциаций антиоксидантных терапий антиоксидативных ассоциации лекарств) на биомаркеры ОС, эндотелиальной дисфункции и воспаления. Полученные результаты свидетельствуют о том, что комбинированная терапия на основе небиволола с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента обеспечила клиническое преимущество за счет улучшения всех изученных показателей.

Cuvinte-cheie
Stresul oxidativ,

oxidul nitric, disfuncţia endotelială, intervenția coronariană percutană, nebivolol