Managementul infarctului miocardic în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 33
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-13 16:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.127-005.8(478) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (618)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (731)
SM ISO690:2012
GROSU, Aurel; RUDI, Victor; DAVID, Lilia; RĂDUCAN, Aurica; BARBU, Oleg; BUZDUGAN, Iuliana; PLEŞCA, Valeriu. Managementul infarctului miocardic în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 2(51), pp. 40-46. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011

Managementul infarctului miocardic în Republica Moldova

CZU: 614.2:616.127-005.8(478)
Pag. 40-46

Grosu Aurel1, Rudi Victor1, David Lilia1, Răducan Aurica1, Barbu Oleg2, Buzdugan Iuliana2, Pleşca Valeriu2
 
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2017


Rezumat

Infarctul miocardic acut (IMA) rămâne o boală severă cu repercusiuni importante asupra indicatorilor de sănătate publică. Deşi în ultimii ani letalitatea spitalicească s-a redus cu aproape două treimi, mortalitatea globală prin infarct miocardic rămâne înaltă. Scopul studiului: Evaluarea variațiilor în managementul spitalicesc al pacienților cu infarct miocardic acut în bază datelor colectate retrospectiv și aprecierea gradului de corespundere a asistenței medicale prestate pacienților cu IMA. Material şi metode: Managementul pacienților cu IMA a fost evaluat în 45 de instituții spitalicești inclusiv raionale 35, municipale 4, republicane 4, private 2 şi departamentală 1. Au fost evaluate 1141 de fișe medicale la pacienții cu IMA. „Fișa standardizată pentru evaluarea calității bazată pe criterii specifice în infarctul miocardic acut” a fost completată nemijlocit în instituțiile medicale. Rezultate: Evaluarea efectuată a stabilit că în prima zi de la declanşarea simptomelor de IMA au apelat la asistență medicală în spitalele municipale numai 40,8%, în spitalele raionale 49%, în spitalele republicane 51% dintre pacienți. Adresarea tardivă, peste 72 ore de la debutul bolii, a fost înregistrată în spitalele municipale în 38,3% cazuri, în spitalele republicane 27,7% și în spitalele raionale la 23,3% pacienţi. Proporția pacienților cu diagnosticul inițial de IMA cu supradenivelarea segmentului ST a fost de 29% vs 61% cu subdenivelarea segmentului ST. Letalitatea spitalicească în perioada evaluată a constituit total la nivel republican - 25,2; la nivel de spitale raionale – 32,7; spitale municipale – 34,2; și în instituții republicane – 13,6 constatându-se o ușoară reducere în anul 2015, comparativ cu anii 2014 și 2013 total pe republică și în instituțiile republicane. Totodată, în spitalele raionale și cele municipale se înregistrează o majorare a letalității prin IMA. Concluzii: Au fost identificate mai multe neconformități privind respectarea recomandărilor Ghidurilor Societății Europene și Protocolului Naţional „Infarctul miocardic acut, ce influențează diagnosticarea precoce şi rezultatele tratamentului. Ponderea pacienților cu IMA cărora li s-a efectuat ECG în primele 10 minute de la sosirea în spital a fost destul de joasă 8% - 21%.

Aims: Our study aimed to examine the management of acute coronary syndromes (ACS) and Acute myocardial infarction (AMI) and to compare adherence to guidelines Although in recent years hospital lethality was reduced by almost two thirds, overall mortality by myocardial infarction remains high. Material and methods: In a survey conducted in 2014, data describing the characteristics, treatment, and outcome of patients diagnosed with AMI. Management of patients with AMI was assessed in 45 districts including 35 district hospital, 4 – municipal, 4- republican, 2 - private and 1 - departmental. We evaluated 1141 medical records from patients with AMI. The „Standardized quality evaluation sheet based on specific criteria in acute myocardial infarction” was added directly to medical institutions. Rezults: The assessment carried out established that the first day of the onset of symptoms of AMI resorted to healthcare in municipal hospitals – 40,8%, in district hospitals - 49%, in 51% of patients in Republican hospitals. Addressing delayed more than 72 hours of the onset of illness was registered in municipal hospitals in 38,3% cases, 27,7% in Republican hospitals, in district hospitals – 23,3% of patients. The proportion of patients with an initial diagnosis of AMI with ST segment elevation was 29% vs 61% with ST segment depression. Hospital lethality was assessed during the republic per total – 25,2; at district hospitals – 32,7; Municipal hospitals – 34,2; and republican institutions – 13,6, finding a slight reduction in 2015 compared to the years 2014 and 2013 total in the republican institutions. Also in district hospitals and municipal register we constat an increase lethality by AMI. Conclusions: Data from our study suggest an increase in adherence to guidelines for treatment of ACS. Several non-compliances were identified regarding compliance with the recommendations of the European Society Guidelines and National Protocol „Acute myocardial infarction”, influencing early diagnosis and treatment outcomes. Share of patients with AMI, ECG was performed in the first 10 minutes after arriving at the hospital was quite low 8% - 21%.

Oстрый инфаркт миокарда (ОИМ) остается тяжелым заболеванием со значительными последствиями для показателей в области общественного здравоохранения. Хотя в последние годы госпитальная летальность сократилась почти на две трети, общая смертность от инфаркта миокарда остается на высоком уровне. Цель исследования: Оценка лечения пациентов с острым инфарктом миокарда по данным, собранных ретроспективно позволяют оценить степень соответствия медицинской помощи, оказываемой пациентам с ОИМ. Материал и методы: Лечение больных с ОИМ была оценена в 45 медицинских учреждениях, включая 35 районных учреждений, 4 – муниципальных, 4 – республиканская, 2-х частных и в 1 - ведомственной больницах. Были оценены медицинские записи 1141 пациентов с ОИМ. ォУнифицированный лист оценки качества на основе определенных критериев при остром инфаркте миокарда” был заполнен непосредственно в медицинских учреждениях. Результаты: Проведенной оценкой данных установлено, что в первый день появления симптомов ОИМ к медицинской помощи прибегают в муниципальных больницах только 40,8%, в районных больницах - 49%, 51% пациентов – в республиканских больницах. С задержкой обращения за помощью более 72 часов после начала заболевания было зарегистрировано в муниципальных больницах – 38,3% случаев, 27,7% - в республиканских больницах, в районных больницах - 23,3% больных. Доля больных с первичным диагнозом ОИМ с подъемом сегмента ST составила 29% против 61% - с депрессией ST сегмента. Госпитальная летальность была оценена в целом по республике - 25,2; в районных больницах - 32,7; муниципальные больницы - 34,2; и республиканские учреждения - 13,6. Установленно небольшое сокращение госпитальной летальности к 2015 году по сравнению с 2014 года и 2013 всего по республике и республиканским учреждениям. В отличии от районных и муниципальных больниц, где зарегистрировалось увеличение летальности от ОИМ. Выводы: Некоторые несоответствия были выявлены в отношении выполнения рекомендаций Европейского общества Руководство и Национального протокола по ォострому инфаркту миокардаサ, влияющие на раннюю диагностику и результаты лечения. Доля пациентов с ОИМ которым делали ЭКГ в течение первых 10 минут после прибытия в больницу была довольно низкой 8% - 21%.

Cuvinte-cheie
sindrom coronarian acut, infarct miocardic, fibrinoliză,

reperfuzie coronariană