World electronics specialization and cooperation
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
885 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-13 14:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.016.23:004 (1)
Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială (1370)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2819)
SM ISO690:2012
GUŞILO, Sergiu; GRIBINCEA, Alexandru. World electronics specialization and cooperation. In: Vector European. 2016, nr. 3, pp. 82-89. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

World electronics specialization and cooperation
CZU: 339.016.23:004
JEL: E65, M210, M31, O52

Pag. 82-89

Guşilo Sergiu1, Gribincea Alexandru2
 
1 Riolsistem SRL,
2 State University of Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2016


Rezumat

This article covers the main development trends of the world market of electronics and the principles of the industrial specialization of its actors. Luxury area has a number of features which enabled it to know along the time a spectacular development, acquire remarkable stability and strength recovery after damaging economic events including at a global scale. It can be said that luxury has come to be desired by almost everyone, and although only some can afford it. Currently, progressive expansion of the demand at global level makes to meet luxury market in various parts of the world at various evolutionary stages, which creates new opportunities and challenges. Electronics market is a growing market and that is why requires attention from logistics operators, forced to adapt constantly to specific customer requests from the segment. In addition, according to the investigation in the next ten years, the largest contribution in the field of trade has the industrial machinery sector and the electronics. Electronics market should benefit from a supply chain extremely fast and reliable because products are diversified, perishable, have high values and life cycle relatively short (technology evolves extremely quickly and gadgets can be considered "outdated "even from month to month); hence the imposition of constraints in terms of their attention to packing and transportation which must take place in safe conditions. Forecast of equipment market development from the communications and information technology sector will record the highest growth rate, reflecting both forecast estimates on increasing demand for consumer goods, and potential fragmentation of the supply chain; the players in logistics states that electronics segment brings new business opportunities. The separation of the level of involvement in world market is considered through the capabilities of companies.

Acest articol se referă la principalele tendințe de dezvoltare a pieței mondiale a electronicii și specializarea industrială a principiilor săi actorilor. Zona de lux are o serie de caracteristici, care i-au permis să cunoască de-a lungul timpului o dezvoltare spectaculoasă, să dobândească o stabilitate remarcabilă și recuperare forțe după unele evenimente de deteriorare economică, inclusiv la scară globală. Se poate spune că luxul a ajuns să fie dorit de aproape toată lumea, deși doar unii dintre acestea își pot permite. În prezent, extinderea progresivă a cererii la nivel mondial se realizează pentru a satisface piața de lux în diferite părți ale lumii, în diferite stadii evolutive, care creează noi oportunități și provocări. Piața electronică este o piață în creștere și de aceea necesită o atenție din partea operatorilor de logistică, obligații vizând adaptarea în mod constant la cererile specifice ale clienților din segmentul deservit. In plus, potrivit anchetei, în următorii zece ani, cea mai mare contribuție în domeniul comerțului are sectorul de mașini industriale și electronice. Piața de electronice ar trebui să beneficieze de un lanț de aprovizionare extrem de rapid și de încredere, deoarece produsele sunt variate și morale perisabile, au valori ridicate și ciclu de viață relativ scurt (tehnologia evoluează extrem de rapid și unele gadget-uri pot fi considerate "depășite", chiar de la o lună la alta); prin urmare, impunerea unor constrângeri în ceea ce privește atenția lor la ambalare și transport, trebuie să aibă loc în condiții de siguranță. Prognoza de dezvoltare a pieței echipamentelor din sectorul comunicațiilor și tehnologiei informației va înregistra cea mai mare rată de creștere, reflectând atât estimările prognozei privind creșterea cererii de bunuri de larg consum, precum și fragmentarea potențială a lanțului de aprovizionare; jucătorii din domeniul logisticii afirmă că segmentul de electronice aduce noi oportunități de afaceri. Delimitarea nivelului de implicare pe piața mondială este determinată de capacitățile companiilor.

В данной статье рассматриваются основные тенденции развития мирового рынка электроники и принципов промышленной специализации её игроков. Область роскоши имеет ряд особенностей что позволило ей познать время захватывающего развития, приобретая замечательную стабильность и силу экономического восстановления после кризисных событий, в т.ч. на глобальном масштабе. Можно сказать, что роскошь предпочитают почти все, хотя только некоторые могут себе это позволить. В настоящее время повсеместное расширение спроса на глобальном уровне для удовлетворения потребителей позиционирует рынок роскоши в различных частях мира на различных ступенях эволюции, которая создает новые возможности и вызовы. Рынок электроники является растущим рынком и поэтому требует особого внимания со стороны логистических операторов, которые вынуждены постоянно адаптироваться к конкретным запросам клиентов из целевого сегмента. Кроме того, по данным исследования в последующие десятилетия, наибольший вклад в области торговли внесут промышленное оборудование сектор электроники. Преимущество электроники на рынке зависит от чрезвычайно быстрой и надежной цепочки товародвижения, т.к. товары имеют высокую степень морального износа, имеют высокие значения и относительно короткий жизненный цикл (чрезвычайно развитая технология и гаджеты быстро "стареют", даже от месяца к месяцу); всё это требует особого внимания к упаковке и транспортировке, осуществляемых в условиях безопасности. Прогноз развития рынка оборудования и сектора связи и информационных технологий, имеет самые высокие темпы роста, отражающие как прогнозные оценки на растущий спрос на потребительские товары, так и потенциальная фрагментация цепочки товародвижения; игроки на рынке утверждают, что в сегментация на рынке электроники принесёт новые возможности для бизнеса. Разделение уровней вовлеченности на мировом рынке осуществляется через возможности каждой компании.

Cuvinte-cheie
growing market, electronics, foresight, developed market, essential goods, luxury goods

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Guşilo, S.</dc:creator>
<dc:creator>Gribincea, A.I.</dc:creator>
<dc:date>2016-12-14</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>This article covers the main development trends of the world market of electronics and the principles of the industrial specialization of its actors. Luxury area has a number of features which enabled it to know along the time a spectacular development, acquire remarkable stability and strength recovery after damaging economic events including at a global scale. It can be said that luxury has come to be desired by almost everyone, and although only some can afford it. Currently, progressive expansion of the demand at global level makes to meet luxury market in various parts of the world at various evolutionary stages, which creates new opportunities and challenges. Electronics market is a growing market and that is why requires attention from logistics operators, forced to adapt constantly to specific customer requests from the segment. In addition, according to the investigation in the next ten years, the largest contribution in the field of trade has the industrial machinery sector and the electronics. Electronics market should benefit from a supply chain extremely fast and reliable because products are diversified, perishable, have high values and life cycle relatively short (technology evolves extremely quickly and gadgets can be considered "outdated "even from month to month); hence the imposition of constraints in terms of their attention to packing and transportation which must take place in safe conditions. Forecast of equipment market development from the communications and information technology sector will record the highest growth rate, reflecting both forecast estimates on increasing demand for consumer goods, and potential fragmentation of the supply chain; the players in logistics states that electronics segment brings new business opportunities. The separation of the level of involvement in world market is considered through the capabilities of companies. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Acest articol se referă la principalele tendințe de dezvoltare a pieței mondiale a electronicii și specializarea industrială a principiilor săi actorilor. Zona de lux are o serie de caracteristici, care i-au permis să cunoască de-a lungul timpului o dezvoltare spectaculoasă, să dobândească o stabilitate remarcabilă și recuperare forțe după unele evenimente de deteriorare economică, inclusiv la scară globală. Se poate spune că luxul a ajuns să fie dorit de aproape toată lumea, deși doar unii dintre acestea își pot permite. În prezent, extinderea progresivă a cererii la nivel mondial se realizează pentru a satisface piața de lux în diferite părți ale lumii, în diferite stadii evolutive, care creează noi oportunități și provocări. Piața electronică este o piață în creștere și de aceea necesită o atenție din partea operatorilor de logistică, obligații vizând adaptarea în mod constant la cererile specifice ale clienților din segmentul deservit. In plus, potrivit anchetei, în următorii zece ani, cea mai mare contribuție în domeniul comerțului are sectorul de mașini industriale și electronice. Piața de electronice ar trebui să beneficieze de un lanț de aprovizionare extrem de rapid și de încredere, deoarece produsele sunt variate și morale perisabile, au valori ridicate și ciclu de viață relativ scurt (tehnologia evoluează extrem de rapid și unele gadget-uri pot fi considerate "depășite", chiar de la o lună la alta); prin urmare, impunerea unor constrângeri în ceea ce privește atenția lor la ambalare și transport, trebuie să aibă loc în condiții de siguranță. Prognoza de dezvoltare a pieței echipamentelor din sectorul comunicațiilor și tehnologiei informației va înregistra cea mai mare rată de creștere, reflectând atât estimările prognozei privind creșterea cererii de bunuri de larg consum, precum și fragmentarea potențială a lanțului de aprovizionare; jucătorii din domeniul logisticii afirmă că segmentul de electronice aduce noi oportunități de afaceri. Delimitarea nivelului de implicare pe piața mondială este determinată de capacitățile companiilor. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В данной статье рассматриваются основные тенденции развития мирового рынка электроники и принципов промышленной специализации её игроков. Область роскоши имеет ряд особенностей что позволило ей познать время захватывающего развития, приобретая замечательную стабильность и силу экономического восстановления после кризисных событий, в т.ч. на глобальном масштабе. Можно сказать, что роскошь предпочитают почти все, хотя только некоторые могут себе это позволить. В настоящее время повсеместное расширение спроса на глобальном уровне для удовлетворения потребителей позиционирует рынок роскоши в различных частях мира на различных ступенях эволюции, которая создает новые возможности и вызовы. Рынок электроники является растущим рынком и поэтому требует особого внимания со стороны логистических операторов, которые вынуждены постоянно адаптироваться к конкретным запросам клиентов из целевого сегмента. Кроме того, по данным исследования в последующие десятилетия, наибольший вклад в области торговли внесут промышленное оборудование сектор электроники. Преимущество электроники на рынке зависит от чрезвычайно быстрой и надежной цепочки товародвижения, т.к. товары имеют высокую степень морального износа, имеют высокие значения и относительно короткий жизненный цикл (чрезвычайно развитая технология и гаджеты быстро "стареют", даже от месяца к месяцу); всё это требует особого внимания к упаковке и транспортировке, осуществляемых в условиях безопасности. Прогноз развития рынка оборудования и сектора связи и информационных технологий, имеет самые высокие темпы роста, отражающие как прогнозные оценки на растущий спрос на потребительские товары, так и потенциальная фрагментация цепочки товародвижения; игроки на рынке утверждают, что в сегментация на рынке электроники принесёт новые возможности для бизнеса. Разделение уровней вовлеченности на мировом рынке осуществляется через возможности каждой компании. </dc:description>
<dc:source>Vector European  (3) 82-89</dc:source>
<dc:subject>growing market</dc:subject>
<dc:subject>electronics</dc:subject>
<dc:subject>foresight</dc:subject>
<dc:subject>developed market</dc:subject>
<dc:subject>essential goods</dc:subject>
<dc:subject>luxury goods</dc:subject>
<dc:title>World electronics specialization and cooperation</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>