Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
651 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-30 12:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.728:351.752.1(478) (1)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (449)
Activități specifice administrației publice (691)
SM ISO690:2012
ЛЫСЕНКО, Владлена. Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2016, nr. 2(4), pp. 98-118. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858

Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова

CZU: 342.728:351.752.1(478)
Pag. 98-118

Лысенко Владлена
 
Комратский государственный университет
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

В статье анализируется право на объединение, закрепленное в Конституции Республики Молдова, которое рассматривается с позиций конституционного и гражданского правоприменения. Автор констатирует включение общественных объединений в сферу действия гражданского законодательства лишь постольку, поскольку они становятся участниками имущественных правоотношений или если они нуждаются в гражданско-правовой защите. В статье даётся статистика общественных объединений, общая характеристика гражданского общества, а также анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общественных институтов в Республике Молдова. В статье делается обоснованный вывод о необходимости выработки концептуального подхода к формированию системы некоммерческих организаций, которую необходимо проводить одновременно с совершенствованием законодательства о юридических лицах.

Articolul analizează dreptul de asociere, prevăzut de Constituția Republicii Moldova, care este analizat din punctul de vedere al aplicării constituționale și civile. Autorul constatează includerea asociaţiilor obşteşti în domeniul de aplicare al dreptului civil numai în măsura în care acestea devin proprietari sau în cazul în care au nevoie de protecție civilă şi de drepturi. Articolul prezintă statistica asociațiilor obștești, o caracteristică generală a societății civile, precum și o analiză a cadrului legislativ și de reglementare care stabileşte activitățile instituțiilor publice din Republica Moldova. Articolul pezintă o concluzie rezonabilă cu privire la necesitatea unei abordări conceptuale pentru formarea unui sistem de organizații necomerciale, care trebuie să se desfășoare simultan cu o desăvârşire a legislaţiei.

Cuvinte-cheie
право на объединение, общественные организации,

гражданское общество, права человека, юридические лица