Prospects for cooperation of the Technical University of Moldova with Romanian Space Agency in the field of space technologies
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-09 13:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
629.78(478+498) (2)
Tehnica mijloacelor de transport (70)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion; PISO, Ioan-Marius; BOSTAN, Viorel; BADEA, Alexandru; SECRIERU, Nicolae; MANCIU, Gabriel-Viorel. Prospects for cooperation of the Technical University of Moldova with Romanian Space Agency in the field of space technologies. In: Meridian Ingineresc. 2016, nr. 2(61), pp. 89-95. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2(61) / 2016 / ISSN 1683-853X

Prospects for cooperation of the Technical University of Moldova with Romanian Space Agency in the field of space technologies

CZU: 629.78(478+498)
Pag. 89-95

Bostan Ion1, Piso Ioan-Marius2, Bostan Viorel1, Badea Alexandru2, Secrieru Nicolae1, Manciu Gabriel-Viorel2
 
1 Technical University of Moldova,
2 Agenţia Spaţială Română (ROSA)
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2016


Rezumat

This paper reflects the vision of the authors on the prospects of international cooperation in the field of satellite technologies, which are developing rapidly with a spectacular expansion in various areas of scientific, economic and social interest. In most European countries the concerns in satellite technologies are gaining more ground in the universities and research centres attracting in research new adherents, especially among young researchers. In recent years the thematic variety of scientific research has expanded rapidly, new scientific schools and institutional structures of research development in the area of space technologies were opened. The Republic of Moldova takes the first steps in this field. After signing the Agreement of Association of the Republic of Moldova to the European research – innovation programme – Horizon 2020 in June 2014, new opportunities open regarding the participation of Moldovan academic community in European programmes for the development of space technologies.

Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare. Acest articol reflectă viziunea autorilor asupra perspectivelor cooperării internaționale în domeniul tehnologiilor satelitare, care se dezvoltă vertiginos cu o extindere spectaculoasă în diverse domenii de interes științific, economic și social. În majoritatea țărilor europene preocupările în domeniul tehnologiilor satelitare câștigă tot mai mult teren în cadrul Centrelor Universitare și de Cercetare, atrăgând în sfera cercetării noi adepți, în special din rândul tinerilor cercetători. În ultimii ani spectrul tematic al cercetărilor științifice s-a extins vertiginos, au fost deschise noi școli științifice și structuri instituționale de cercetare-dezvoltare profilate pe domeniul tehnologiilor spațiale. Odată cu semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Programul European pentru cercetare-inovare Orizont 2020, se deschid noi oportunități de participare a comunității academice moldovenești la Programele Europene de dezvoltare a tehnologiilor spațiale.

Les perspectives de la coopération de l'Université Technique de Moldavie avec l'Agence Spatiale Roumaine dans le domaine des technologies spatiales. Ce papier reflète la vision des auteurs sur les perspectives de la coopération internationale dans le domaine des technologies satellitaires, qui se développent rapidement avec une expansion spectaculaire dans divers domaines d'intérêt scientifique, économique et social. Ces dernières années, la variété thématique de la recherche scientifique a augmenté rapidement, de nouvelles écoles scientifiques et les structures institutionnelles de la recherche - développement dans le domaine des technologies spatiales ont été ouvertes. La République de Moldova prend les premiers pas dans ce domaine. Après la signature de l'accord d'association de la République de Moldova à la recherche européenne programme d'innovation - Horizon 2020 en Juin 2014, ouvre de nouvelles possibilités en ce qui concerne la participation de la communauté universitaire moldave dans les programmes européens pour le développement des technologies spatiales.

Перспективы сотрудничества Технического Университета Молдовы с Румынским Космическим Агентством в области космических технологий. Статья отражает видение авторов о перспективах международного сотрудничества в области спутниковых технологий, которые развиваются быстрыми темпами с захватывающим расширения в различных областях научного, экономического и социального интереса. В большинстве европейских стран озабоченность в спутниковых технологий приобретают все больше пространства в университетах и научно-исследовательских центров, привлекающих в исследованиях новых приверженцев, особенно среди молодых исследователей. В последние годы тематическое многообразие научных исследований быстро расширяется, новые научные школы и институциональные структуры исследования - были открыты разработки в области космических технологий. Республика Молдова делает первые шаги в этой области. После подписания Соглашения о ассоциации Республики Молдова к Европейскому исследования – инновационной программы - HORIZON 2020 в июне 2014 года, новые возможности открываются в отношении участия молдавских академического сообщества в европейских программах развития космических технологий.