„Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
605 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-01 10:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
786.2.083.3 (1)
Muzică (1102)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. „Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 18-26. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

„Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко
CZU: 786.2.083.3

Pag. 18-26

Кочарова Галина
 
Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Статья посвящена шедевру И.С. Баха – Хроматической фантазии и содержит современную оценку этой первой части малого цикла Хроматическая фантазия и фуга с точки зрения ее жанровой и стилевой концепции. Автор анализирует композиционную структуру Фантазии, акцентируя проблемы эстетики и поэтики эпохи Барокко. На первом плане стоит характеристика новых методов гармонического и фактурного развития, специфичных как для И.С. Баха и его времени, так и для избранного им жанра, что в большой степени подтверждает содержание заголовка произведения и его соответствие стилю музыки Барокко.

Articolul de faţă este dedicat capodoperei de J. S. Bach – Fantezia cromatică şi conţine o evaluare modernă a primei părţi a ciclului mic Fantezia cromatică şi Fuga in ceea ce priveşte genul şi conceptul stilistic. Autoarea analizează structura compoziţională a Fanteziei, accentuand problemele de estetică şi poetică ale barocului, caracterizand noile metode de dezvoltare armonică şi facturală, specifice atat pentru J. S. Bach şi timpul său cat şi pentru genul ales, care confirmă in mare parte conţinutul titlului lucrării şi corespunderea acesteia cu stilul muzicii baroc.

This article is devoted to the masterpiece by J.S. Bach – Chromatic Fantasia and contains a modern assessment of this first part of the small cycle Chromatic Fantasia and Fugue in terms of its genre and stylistic concept. The author analyzes the compositional structure of the Fantasia, accentuating the problems of aesthetics and poetics of the Baroque. In the foreground stands the characterization of novel methods of harmonic and textural development specific for J.S. Bach and his time, and for his chosen genre that largely confirms the content of the title of the work and its compliance with the style of Baroque music.

Cuvinte-cheie
И.С. Бах,

Хроматическая фантазия, эпоха Барокко, малый цикл, современная оценка, эстетика и поэтика, новые методы гармонического и фактурного развития, хроматика, модуляция, новое гармоническое пространство