Global trends of alternative investments
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
334 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-22 10:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.4 (3)
Dinamica economică. Circuit economic (157)
SM ISO690:2012
LUCHIAN, Ivan; TVIRCUN, Alexandra. Global trends of alternative investments. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, pp. 73-78. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1857-4130

Global trends of alternative investments

CZU: 330.322.4
JEL: F21, F65, G15
Pag. 73-78

Luchian Ivan1, Tvircun Alexandra2
 
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2016


Rezumat

An alternative investment is an investment product other than the traditional investments of stocks, bonds, cash, or property. The term is a relatively loose one and includes tangible assets such as art, wine, antiques, coins, or stamps and some financial assets such as commodities, hedge funds, venture capital,and others. At the moment it was created a global industry opportunities for making investments in nontraditional form. The aim of this paper consists in demonstrating the possibilities of these investments. For this have been studied related main international markets, a fter then deducted world dominant trends. This article is concerned to present some details of alternative investments global market.

O investiție alternativă este un produs de investire, altul decât investițiile tradiționale de acțiuni, obligațiuni, în numerar sau bunuri. Acest termen are o tratare relativ liberă și include active corporale, cum ar fi arta, vin, antichități, monede sau timbre și unele active financiare, cum ar fi imobilul, capitalul de risc și altele. La momentul de față a fost creat un șir de oportunități ale unei industrii la nivel mondial pentru a face investiții în formă neconvențională. Scopul acestei lucrări constă în demonstrarea posibilităților acestor investiții. Pentru aceasta au fost studiate principalele piețe internaționale aferente și au fost deduse tendințele mondiale dominante. Acest articol este dedicat să prezinte unele detalii privind investițiile alternative pe piața mondială.

Альтернативные инвестиции являются инвестиционным продуктом, которые отличаются от традиционных инвестиций в акции, облигации, денежные средства или имущество. Термин является относительно свободным и включает в себя специфические материальные активы, такие как искусство, вино, антиквариат, монеты или марки и некоторые финансовые активы, такие как товары, хедж-фонды, венчурный капитал и другие. На данный момент были созданы глобальные возможности и отрасли для инвестиций в нетрадиционном виде. Цель данной работы состоит в демонстрации возможностей этих инвестиций. Для этого были изучены основные связанные с ними международные рынки, а затем были представлены мировые доминирующие тенденции. В данной статье рассматриваются некоторые детали альтернативных инвестиций на мировом рынке.

Cuvinte-cheie
alternative investment, diamonds,

gold, wine, art, real estate