Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-21 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334.2:364.12(478) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (554)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (213)
SM ISO690:2012
ROJCO, Anatolii; IVANOV, Svetlana. Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, pp. 66-72. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1857-4130

Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions

CZU: 316.334.2:364.12(478)
JEL: I30, H54
Pag. 66-72

Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
 
National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2016


Rezumat

In the Republic of Moldova, the problem of the social capital and its main indicator – the trust is less studied. The conceptual apparatus is insufficient developed and there were made very few empirical studies. Therefore, the theme of this article is very actual. The aim of the study is to implement the assess of the interpersonal trust and the trust in the social protection institutions. In the paper were used the following research methods: monographic, analytical, comparing, analogy. It was demonstrated that the level of interpersonal trust in Republic of Moldova is lower than in many other countries. The level of institutional trust is extremely low, especially in the public institutions. It was concluded that the low level of social capital is a limiting factor in improvement of the social protection system in Republic of Moldova.

În Republica Moldova, problema capitalului social și a indicatorului principal al acestuia – încrederea, este puțin studiată. Aparatul conceptual este insuficient de dezvoltat şi au fost efectuate foarte puține studii empirice. De aceea, tema articolului în cauză este de mare actualitate. Scopul studiului constă în efectuarea evaluării încrederii interpersonale și încrederii faţă de instituțiile de protecţie socială. În lucrare au fost utilizate următoarele metode de cercetare: monografică, analitică, comparativă, analogică. S-a demonstrat, că nivelul încrederii interpersonale în Republica Moldova este mai scăzut decât în multe țări. Nivelul de încredere instituţională este extrem de scăzut, în special faţă de instituțiile de stat. S-a ajuns la concluzia, că nivelul redus al capitalului social este un factor limitator în ameliorarea sistemului de protecție socială în Republica Moldova.

В Республике Молдова проблема социального капитала и его главного показателя – доверия, исследована слабо. Недостаточно разработан понятийный аппарат, крайне мало и эмпирических исследований. Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной. Цель исследования состоит в осуществлении оценки межличностного доверия и доверия к институтам социальной защиты. При этом, были использованы следующие методы: монографический, аналитический, сравнения, аналогов. Показано, что уровень межличностного доверия в Республике Молдова ниже, чем во многих странах. Крайне низким является уровень институционального доверия, особенно к институтам государственного уровня. Сделан вывод о том, что низкий уровень социального капитала является сдерживающим фактором при совершенствовании системы социальной защиты в Республике Молдова.

Cuvinte-cheie
social protection system, interpersonal trust, institutional trust,

social capital, trust

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Rojco, A.A.</dc:creator>
<dc:creator>Ivanov, S.A.</dc:creator>
<dc:date>2016-06-30</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>In the Republic of Moldova, the problem of the social capital and its main indicator – the trust is less studied. The conceptual apparatus is insufficient developed and there were made very few empirical studies. Therefore, the theme of this article is very actual. The aim of the study is to implement the assess of the interpersonal trust and the trust in the social protection institutions. In the paper were used the following research methods: monographic, analytical, comparing, analogy. It was demonstrated that the level of interpersonal trust in Republic of Moldova is lower than in many other countries. The level of institutional trust is extremely low, especially in the public institutions. It was concluded that the low level of social capital is a limiting factor in improvement of the social protection system in Republic of Moldova. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În Republica Moldova, problema capitalului social și a indicatorului principal al acestuia – încrederea, este puțin studiată. Aparatul conceptual este insuficient de dezvoltat şi au fost efectuate foarte puține studii empirice. De aceea, tema articolului în cauză este de mare actualitate. Scopul studiului constă în efectuarea evaluării încrederii interpersonale și încrederii faţă de instituțiile de protecţie socială. În lucrare au fost utilizate următoarele metode de cercetare: monografică, analitică, comparativă, analogică. S-a demonstrat, că nivelul încrederii interpersonale în Republica Moldova este mai scăzut decât în multe țări. Nivelul de încredere instituţională este extrem de scăzut, în special faţă de instituțiile de stat. S-a ajuns la concluzia, că nivelul redus al capitalului social este un factor limitator în ameliorarea sistemului de protecție socială în Republica Moldova. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>В Республике Молдова проблема социального капитала и его главного показателя – доверия, исследована слабо. Недостаточно разработан понятийный аппарат, крайне мало и эмпирических исследований. Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной. Цель исследования состоит в осуществлении оценки межличностного доверия и доверия к институтам социальной защиты. При этом, были использованы следующие методы: монографический, аналитический, сравнения, аналогов. Показано, что уровень межличностного доверия в Республике Молдова ниже, чем во многих странах. Крайне низким является уровень институционального доверия, особенно к институтам государственного уровня. Сделан вывод о том, что низкий уровень социального капитала является сдерживающим фактором при совершенствовании системы социальной защиты в Республике Молдова. </dc:description>
<dc:source>Economie şi Sociologie  (2) 66-72</dc:source>
<dc:subject>social protection system</dc:subject>
<dc:subject>social capital</dc:subject>
<dc:subject>trust</dc:subject>
<dc:subject>interpersonal trust</dc:subject>
<dc:subject>institutional trust</dc:subject>
<dc:title>Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>