Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-21 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.334.2:364.12(478) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (440)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (160)
SM ISO690:2012
ROJCO, Anatolii; IVANOV, Svetlana. Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, pp. 66-72. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1857-4130

Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions

CZU: 316.334.2:364.12(478)
JEL: I30, H54
Pag. 66-72

Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
 
National Institute for Economic Research
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2016


Rezumat

In the Republic of Moldova, the problem of the social capital and its main indicator – the trust is less studied. The conceptual apparatus is insufficient developed and there were made very few empirical studies. Therefore, the theme of this article is very actual. The aim of the study is to implement the assess of the interpersonal trust and the trust in the social protection institutions. In the paper were used the following research methods: monographic, analytical, comparing, analogy. It was demonstrated that the level of interpersonal trust in Republic of Moldova is lower than in many other countries. The level of institutional trust is extremely low, especially in the public institutions. It was concluded that the low level of social capital is a limiting factor in improvement of the social protection system in Republic of Moldova.

În Republica Moldova, problema capitalului social și a indicatorului principal al acestuia – încrederea, este puțin studiată. Aparatul conceptual este insuficient de dezvoltat şi au fost efectuate foarte puține studii empirice. De aceea, tema articolului în cauză este de mare actualitate. Scopul studiului constă în efectuarea evaluării încrederii interpersonale și încrederii faţă de instituțiile de protecţie socială. În lucrare au fost utilizate următoarele metode de cercetare: monografică, analitică, comparativă, analogică. S-a demonstrat, că nivelul încrederii interpersonale în Republica Moldova este mai scăzut decât în multe țări. Nivelul de încredere instituţională este extrem de scăzut, în special faţă de instituțiile de stat. S-a ajuns la concluzia, că nivelul redus al capitalului social este un factor limitator în ameliorarea sistemului de protecție socială în Republica Moldova.

В Республике Молдова проблема социального капитала и его главного показателя – доверия, исследована слабо. Недостаточно разработан понятийный аппарат, крайне мало и эмпирических исследований. Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной. Цель исследования состоит в осуществлении оценки межличностного доверия и доверия к институтам социальной защиты. При этом, были использованы следующие методы: монографический, аналитический, сравнения, аналогов. Показано, что уровень межличностного доверия в Республике Молдова ниже, чем во многих странах. Крайне низким является уровень институционального доверия, особенно к институтам государственного уровня. Сделан вывод о том, что низкий уровень социального капитала является сдерживающим фактором при совершенствовании системы социальной защиты в Республике Молдова.

Cuvinte-cheie
social protection system, interpersonal trust, institutional trust,

social capital, trust

BibTeX Export

@article{ibn_46688,
author = {Kychkin, A.V. and Mikriukov, G.P.},
title = {Applied Data Analysis in Energy Monitoring System},
journal = {Problemele Energeticii Regionale},
year = {2016},
volume = {31 (2)},
pages = {84-92},
month = {Aug},
abstract = {(EN) Software and hardware system organization is presented as an example for building energy monitoring of multi-sectional lighting and climate control / conditioning needs. System key feature is applied office energy data analysis that allows to provide each type of hardware localized work mode recognition. It is based on general energy consumption profile with following energy consumption and workload evaluation. Applied data analysis includes primary data processing block, smoothing filter, time stamp identification block, clusterization and classification blocks, state change detection block, statistical data calculation block. Time slot consumed energy value and slot time stamp are taken as work mode classification main parameters. Energy data applied analysis with HIL and OpenJEVis visualization system usage experimental research results for chosen time period has been provided. Energy consumption, workload calculation and eight different states identification has been executed for two lighting sections and one climate control / conditioning emulating system by integral energy consumption profile. Research has been supported by university internal grant №2016/PI-2 «Methodology development of monitoring and heat flow utilization as low potential company energy sources». },
abstract = {(RO) Se studiază un exemplu de organizare software şi hardware a sistemului de monitorizare a consumului de energie electrică în oficii la necesităţi de iluminat multi-secţional şi de sistemul de climatizare/ventilare. Particularitatea siustemului constă în analiza aplicativă a datelor oficiului, ce permite recunoaşterea regimurilor localizate de funcţionare a fiecărui tip de utilaj în baza profilului energetic consolidat cu estimarea ulterioară a consumului de energie şi evoluţii. Analiza aplicativă a datelor cu caracter energetic include blocul de prelucrare primară, filtru trece jos, blocul de identificare a mărcii intervalului de timp, blocurile de clasterizare şi de clasificare a datelor, blocul de estimare a consumului netipic, blocul de calcul al consumului netipic, blocul de calcul al indicilor statistice de funcţionare în clase şi blocul de calcul al consumului de energie. În calitate de paramentri de bază a clasificării regimului de funcţionare sunt utilizate valorile de energie consumată pentru un anumit interval de timp şi marca de timp a slotului. Se oferă estimarea rezultatelor cercetărilor experimentale ale analizei aplicative a datelor cu utilizarea echipamentului pentru modelarea seminaturală şi a sistemului de vizualizare OpenJEVis pentru perioada aleasă de observări. Pentru două secţii de iluminat studiate şi a unei instalaţii, care imitează sistemul de dirijare a ventilaţiei, utilizând curba de sarcină integrală a fost efectuată identificarea de opt stări posibile de punere în funcţiune, a fost calculat consumul de energie şi evoluţia. Lucrarea a fost efectuată cu suportul grantului Universităţii PNIPU №2016/PI-2 «Elaborararea metodologiei de monitorizare şi utilizare a fluxurilor termice, ca resursului de potenţial termic scăzut al intreprinderii». },
abstract = {(RU) Рассматривается пример программно-аппаратной организации системы мониторинга потребления электрической энергии офисными помещениями на нужды многосекционного освещения и управления климатом/вентиляцией. Особенностью системы является прикладной анализ энергетических данных офиса, позволяющий произвести распознавание локализованных режимов работы каждого типа оборудования на основе сводного энергетического профиля с последующей оценкой энергопотребления и наработки. Прикладной анализ энергоданных включает блок первичной обработки, сглаживающий фильтр, блок идентификации временной метки, блоки кластеризации и классификации данных, блок оценки нетипичного потребления, блок расчета статистических показателей наработки в классах и энергопотребления. В качестве основных параметров классификации режима работы использованы величины затраченной электроэнергии за один временной слот и временная метка слота. Приводится оценка результатов экспериментальных исследований прикладного анализа энергоданных с использованием оборудования для полунатурного моделирования и системы визуализации OpenJEVis за выбранный период наблюдения. Для исследуемых двух секций освещения и одной установки, имитирующей систему управления вентиляцией, по интегральному профилю нагрузки проведена идентификация восьми возможных состояний включения, проведен расчет энергопотребления и наработки. Работа выполнена при поддержке внутривузовского гранта ПНИПУ №2016/ПИ-2 «Разработка методологии мониторинга и утилизации тепловых потоков, как низкопотенциального ресурса предприятия». },
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/46688},
keywords = {energy data, energy monitoring, energy data visualization, applied data analysis, pattern
recognition, OpenJEVis, Janitza}
}