Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regenerabile în reţelele de distribuţie de joasă tensiune
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-09 12:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.97+621.311.24 (2)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
CHINDRIŞ, Mircea; CZIKER, Andrei-Crisitinel; MIRON, Anca; SACERDOŢIANU, Dumitru. Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regenerabile în reţelele de distribuţie de joasă tensiune. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 11-21. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070

Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regenerabile în reţelele de distribuţie de joasă tensiune

CZU: 620.97+621.311.24
Pag. 11-21

Chindriş Mircea1, Cziker Andrei-Crisitinel1, Miron Anca1, Sacerdoţianu Dumitru2
 
1 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
2 Institutul National de Cercetare -Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica (ICMET), Craiova
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2016


Rezumat

Sub impulsul politicilor energetice existente, utilizarea energiilor regenerabile (ER) s-a extins considerabil în întreaga lume ca un răspuns la creşterea continuă a cererii de energie şi pentru reducerea impactului asupra mediului ambiant al generării de electricitate. Articolul prezintă câteva rezultate ale unui proiect de cercetare ce are ca scop identificarea problemelor de calitate a energiei electrice şi impactul generării distribuite (GD) bazate pe resurse energetice regenerabile sau al altor sarcini neliniare asupra reţelelor de distribuţie de joasă tensiune din România; obiectivul final este dezvoltarea unui Universal Power Quality Conditioner (UPQC) capabil să reducă perturbaţiile existente. Practic, sunt studiate tehnologiile de GD existente şi se identifică soluţiile posibile pentru implementare în ţara noastră; ţinând cont de situaţia existentă, cercetarea s-a concentrat asupra sistemelor de putere mică, bazate pe energie eoliană şi solară şi a integrăii acestora în reţele de distribuţie suburbane şi rurale de JT. Prezenţa unităţilor de GD impune tranziţia de la reţelele de distribuţie pasive tradiţionale la reţele active. În general, niveluri de penetrare scăzute ale GD nu crează probleme; totuşi, creşterea masivă a generării locale reprezintă o provocare legată de integrarea acestora noi surse de o manieră care să nu afecteze fiabilitatea şi calitatea alimentarii cu electricitate. Problemele de calitate trebuie identificate, iar evaluarea acestora reprezintă elementul cheie în elaborarea măsurilor menite să elimine toate perturbaţiile existente.

Driven by the existing energy policies, the use of renewable energy has increased considerably all over the world in order to respond to the increasing energy consumption and to reduce the environmental impact of the electricity generation. Although most policy makers and companies are focusing on large applications, the use of cheap small generation units, based on local renewable resources, has become increasingly attractive for the general public, small farms and remote communities. The paper presents several results of a research project aiming to identify the power quality issues and the impact of RES based distributed generation (DG) or other non-linear loads on low voltage (LV) distribution networks in Romania; the final goal is to develop a Universal Power Quality Conditioner (UPQC) able to diminish the existing disturbances. Basically, the work analyses the existing DG technologies and identifies possible solutions for their integration in Romania; taking into account the existent state of the art, the attention was paid on small systems, using wind and solar energy, and on possibility to integrate them into suburban and rural LV distribution networks. The presence of DG units at distribution voltage level means the transition from traditional passive to active distribution networks. In general, the relatively low penetration levels of DG does not produce problems; however, the nowadays massive increase of local power generation have led to new integration challenges in order to ensure the reliability and quality of the power supply. Power quality issues are identified and their assessment is the key element in the design of measures aiming to diminish all existing disturbances.

Под влиянием существующей энергетической политики, использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) распространилось на весь мир, как рекция на рост потребностей в энергии и снижении влияния производства электроэнергии на окружающую среду. Существование малых источников генерации электричесокй энергии (обычно с использованием ВИЭ, да и других источников первичной энергии), распределенных на большой площади возле потребителей и подключенных к распределительным сетям называется распределенной генерацией (РГ). В статье приведены некоторые результаты одного из исследовательских проектов, целью которого было выявление проблем качества электрической энергии и влияния РГ, использующих ВИЭ или других нелинейных нагрузок на распределительные сети низкого напряжения в Румынии; конечной целью работы было разработка Универсального кондиционера качесва энергии (UPQC) который должен был устранить существущие возмущения. Изучены существующие технологии РГ и разработаны решения, которые можнол использовать в нашей стране, с учетом существующей систуации. Исследования были направлены на системы малой мощности, основанные на солнечной и ветровой энергии и интегрировании этого устройства в распределительные сети в сельской местности и голродских пригородов. Наличие устройств РГ требует перехода от пассивных распределительных сетей к активным распределительным сетям. В целом, использование небольшого количесва систем РГ не представляет собой проблемы, но резкий рост систем распределенной генерации создает проблему, связанную с интегрированием РГ таким образом, чтобы не влиять на надежность и качество электроснабжения.

Cuvinte-cheie
surse regenerabile de energie, generare distribuită,

sisteme fotoelectrice, turbine eoliene de mică putere, reţele de distribuţie active