Particularități medico-sociale ale maladiilor cronice ce provoаcă boală cronică de rinichi la populația din mediul rural.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
358 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-04 11:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.6(478-22) (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (528)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (197)
SM ISO690:2012
GREJDIANU, Tudor; GRĂJDIANU, Mihaela; MARGINE, Leonid; LAVRIC, Alexandru. Particularități medico-sociale ale maladiilor cronice ce provoаcă boală cronică de rinichi la populația din mediul rural.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 253-255. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Particularități medico-sociale ale maladiilor cronice ce provoаcă boală cronică de rinichi la populația din mediul rural.

CZU: 614.2:616.6(478-22)
Pag. 253-255

Grejdianu Tudor, Grăjdianu Mihaela, Margine Leonid, Lavric Alexandru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2016


Rezumat

Maladiile cronice au un impact negativ atât asupra pacientului (stare fi zică, psihică, calitatea vieții), cât și asupra întregii societăți (aspect social și economic). Una dintre complicațiile acestor maladii poate fi boala cronică de rinichi care actualmente, comparativ cu deceniile anterioare, este mai frecvent diagnosticată. În această lucrare au fost efectuate două studii: unul retrospectiv pe baza la 100 fi șe de observații și unul prospectiv pe 100 pacienți, toți din mediul rural, cu vârsta mai mare de 18 ani, internați în Secția Nefrologie a Spitalului Clinic Republican. Din populația generală predomină ușor femeile, vârsta medie a loturilor este de 52,15 ani, iar categorii profesionale sunt variate. Cele mai frecvente maladii cronice asociate cu boală cronică de rinichi s-au dovedit a fi hipertensiunea arterială, hepatitele virale cronice și bolile autoimune. În ambele studii au prevalat pacienți cu boală cronică de rinichi stadiul I și II. Deasemenea, la jumătate dintre pacienți, din cadrul studiului prospective, s-au identifi cat diferit grad al depresiei, dominant fi ind numărul celor cu depresie severă.

The medico-social characteristics of chronic diseases with chronic renal disorders in rural population Chronic diseases have a negative impact on the patient (physical state, mental quality of life) and on the society (socially and economically). One of the complications of these diseases can be chronic kidney disease that currently, compared to previous decades, is more frequently diagnosed. In this paper we were conducted two studies: a retrospective one base on 100 medical records and a prospective survey on 100 patients. All patients was older than 18 years, exclusively from rural areas, admitted in Nephrology Department of the Clinical Republican Hospital. Median age was 52.15 years. Patients were from different professional categories and women had a slightly higher rate. The most common chronic diseases associated with chronic kidney disease are: hypertension, chronic viral hepatitis and autoimmune diseases. In both surveys predominated patients with chronic kidney disease stage I and II. Also, in the half of the patients in prospective trial was identifi ed various degrees of depression, dominating the number of those with severe depression.

Медицинские и социальные особенности хронических заболеваний, которые вызывают хроническую болезнь почек у сельского населения Хронические заболевания оказывают негативное воздействие как на пациента (физическое состояние, психическое качество жизни), так и на общество в целом (социальный и экономический аспект). Одним из осложнений данных заболеваний является хроническая болезнь почек, которая в настоящее время, по сравнению с предыдущими десятилетиями, чаще диагностируется. В данной работе мы провели два исследования: ретроспективное, включающее 100 историй болезни, и проспективное, которое основывалось на опросе 100 пациентов, проживающих в сельской местности, старше 18 лет, поступивших в Республиканскую Клиническую Больницу, в отделение Нефрологии. Наблюдается небольшое преобладание женщин среди населения в целом; средний возраст всех испытуемых составлят 52,15 лет, сфера деятельности варьирует. Было установленно, что наиболее распространенными хроническими заболеваниями, связанными с хронической болезнью почек считаются: артериальная гипертензия, хронический вирусный гепатит и аутоиммунные заболевания. В обоих исследованиях преобладали пациенты с хронической болезнью почек в стадии I и II. Кроме того, у половины пациентов из проспективного исследования были выявлены различные степени депрессии, большинство из которых страдали тяжелой формой заболевания.

Cuvinte-cheie
maladii cronice,

boală cronică de rinichi