Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-29 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.322+633.88 (2)
Medicamentele potrivit originii lor (182)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (184)
SM ISO690:2012
COJOCARU-TOMA, Maria; NISTREANU, Anatolie; CIOBANU, Nicolae; CRIŞAN, Gianina; ONIGA, Ilioara; BENEDEC, Daniela; HANGANU, Daniela; TĂMAȘ, Mircea; UNGUREANU, Ion. Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 208-213. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH.

CZU: 615.322+633.88
Pag. 208-213

Cojocaru-Toma Maria1, Nistreanu Anatolie1, Ciobanu Nicolae1, Crişan Gianina2, Oniga Ilioara2, Benedec Daniela2, Hanganu Daniela2, Tămaș Mircea2, Ungureanu Ion1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2016


Rezumat

Interesul în antioxidanţi naturali, în special, cei proveniţi din plante medicinale, a crescut în ultimii ani, inclusiv prin multiple studii și publicații. Scopul acestei lucrări constă în confi rmarea acțiunii antioxidante, cu utilizarea metodei spectrofotometrice prin testul 1,1,-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), pentru unele produse vegetale: Argimoniae herba, Cichorii herba, Potentillae herba, Symphyti radix, colectate din colecția Centrului Științifi c de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Rezultatele experimentale obţinute denotă că părțíle aeriene de turiță manifestă cea mai înaltă activitate antioxidantă, urmată de sclipeți, cicoare și tătăneasă: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ Potentilla erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum offi cinale L. (205,56 μg/ml).

Study of antioxidant action of medicinal plants of the collection SCCMP SUMPh ,,Nicolae Testemițanu” using the DPPH test The increasing interest in natural antioxidants particularly those extracted from medicinal plants has grown in the last few years due to several studies and publications. The aim of this research is the confi rmation of antioxidant action, released through spectophotometry (test 1,1,-2-picryhydrazyl (DPPH) for some herbal products: Agrimoniae herba, Cichorii herba, Potentillae herba, Symphyti radix. The products are gathered from Scientifi c Cultivation Center of Medicinal Plants SUMPh ,,Nicolae Testemițanu”. The obtained experimental data show that agrimony manifests the highest antioxidant activity followed by potentilla, chicory and comfrey: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ Potentilla erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum offi cinale L. (205,56 μg/ ml).

Изучение антиоксидантного действия лекарственных растений из коллекции НЦКЛР ГУМФ «Николае Тестемицану» с помощью теста DPPH Растущий интерес природных антиохидантов, особенно получаемых из лекартвенных растений, увеличился в последние годы, в том числе в многочисленных исследованиях и публикациях. Цель данной работы является подтверждение антиоксидантного действия, при использовании спектрофотометрического метода через теста 1-дифенил-2-пикрилхидразил (DPPH) для некоторых лекраственных видов сырья: Agrimoniae herba, Cichorii herba, Potentillae herba, Symphyti radix, собранных с коллекции Научного Центра Культивирования Лекарственных Растений ГУМФ ,,Николае Тестемицану”. Полученные экспериментальные данные показывают что надземные части репешка имеют самую высокую антиоксидантную активность, за которым следует лапчатка, цикорий и окопник: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ Potentilla erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum offi cinale L. (205,56 μg/ml).

Cuvinte-cheie
plante medicinale, produse vegetale,

acțiune antioxidantă, testul DPPH