Stresul oxidativ în pancreatita cronică.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
225 5
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-23 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.37-002-085.3-036.8 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (819)
SM ISO690:2012
BUGAI, Rodica. Stresul oxidativ în pancreatita cronică.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 115-119. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Stresul oxidativ în pancreatita cronică.

CZU: 616.37-002-085.3-036.8
Pag. 115-119

Bugai Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2016


Rezumat

Stresul oxidativ (SO) este o verigă patogencă importantă pentru fi ința umană. În ultimii ani o atenţie deosebită se acordă SO, dată fi ind atât larga sa incidenţă, cât şi efectele dramatice produse asupra organismelor vii, iar pancreatita cronică (PC) este considerată o entitate care aparţine bolilor produse de SO. Studiului au fost supuşi 100 de pacienţi cu PC şi 100 de persoane sănătoase (grupul de control-GC), la care au fost studiaţi parametrii SO. Rezultatele au relevat o diferenţă statistic semnifi cativă (p <0.001) între pacienţii cu PC şi GC, exprimată prin creşterea indicilor peroxidării lipidice (POL) şi scăderea activităţii sistemului antioxidant (SAO) la nivelul tuturor parametrilor SO; modifi cări mai semnifi cative au fost contestate la pacienţii cu PC pseudotumorală.

Oxidative stress in chronic pancreatitis The oxidative stress (OS) is an important pathogenetic link of the human being. In the last years OS has been given special attention due to its large incidence, as well as its dramatic effects on living organisms, the CP being considered an entity which is part of the diseases caused by OS. A survey of 100 patients with chronic pancreatitis (CP), and 100 healthy individuals (control group- CG) revealed a statistically signifi cant difference (p <0.001) between patients with CP and CG. It is expressed by high levels of lipid peroxidation (LPO) and reduced activity of antioxidant system (AOS) in all parameters. The most signifi cant changes in the averages of LPO and AOS were seen in the patients with pseudotumoral pancreatitis.

Оксидативный стресс при хроническом панкреатите Оксидативный стресс (ОС), является важным патогенетическим звеном человеческого существа. В последние годы особенное внимание уделяется ОС, из-за его широкого распростронения и трагического воздействия на живые организмы, а хронический панкреатит является одним из заболеваний вызванных ОС. В результате обследования 100 больных с хроническим панкреатитом (ХП) и 100 здоровых лиц (контрольная группа- КГ) было обнаруженно статистически значимое различие (р <0,001) между пациентами с ХП и КГ, выраженной высокими показателями перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением активности антиоксидантной системы (АОС) по всех параметрам. Наиболее значимые изменения в средних показателях ПОЛ и АОС были замечены у пациентов с псевдотуморальным панкреатитом.

Cuvinte-cheie
pancreatită cronică, stres oxidativ