Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
750 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 20:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.78+343.533 (2)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (972)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (225)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei. Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative. In: Intellectus. 2016, nr. 2, pp. 19-23. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative

CZU: 347.78+343.533
Pag. 19-23

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 august 2016


Rezumat

Copyright and Related Rights Infringement Off ense from the Perspective of Legislative Amendments. In this article the authors nuance specifi c solutions to improve the regulatory framework dedicated to the incrimination of copyright and related rights infringement off ense provided for in Art. 1851 of the Criminal Code (CC) of the Republic of Moldova. Analysis of copyright and related rights infringement off ense is achieved through the prism of the prospective method of studying criminal law. In this regard, the provisions on intellectual property protection in the national law and those of other states were analyzed.

Преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав в свете последних изменений в законодательстве. Авторы данной статьи раскрывают пути совершенствования нормативно-правовой базы, предусматривающей ответственность за нарушение авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного кодекса Республики Молдова). Преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав, рассматриваются с точки зрения перспективного метода исследования уголовного права. Для этих целей был проведен анализ положений национального законодательства, а также законодательства других государств, относящихся к области охраны интеллектуальной собственности. Ключевые слова: преступление, авторское право, смежные права, произведения, экземпляры произведения, фонограммы и др.

Infracţiunea de incălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative. In prezentul articol autorii nuanţează anumite soluţii de perfecţionare a cadrului normativ dedicat incriminării infracţiunii de incălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe prevăzute la art. 1851 Cod penal (CP) al Republicii Moldova. Analiza infracţiunii de incălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe este realizată prin prisma metodei prospective de studiere a dreptului penal. In acest sens, au fost analizate prevederile referitoare la domeniul protejării proprietăţii intelectuale din legislaţia naţională, precum și din cea a altor state.

Cuvinte-cheie
infracţiune, drept de autor, drepturi conexe, opere, exemplare de opere,

fonograme etc.