Consumer co-operatives in the Republic of Moldova: trends, challenges and strategic guidelines of development
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-16 17:55
Vizualizări 165
Vizitatori unici 30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.735(478) (5)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (555)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Numărul 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer co-operatives in the Republic of Moldova: trends, challenges and strategic guidelines of development

CZU: 334.735(478)
JEL: D19, F63, J54, L21, M19
Pag. 7-30

Şavga Larisa1, Sitnicenco Viorica1, Şavga Ghenadie2
 
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 August, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Co-operatives play an increasingly important role in the society, due to the diversity of their activities and their profound social character. The co-operative sector in the Republic of Moldova is represented in various forms: consumer, production, entrepreneurial, housing, agricultural co-operatives and others, but the largest is the consumer co-operative system. Co-operative business model develops slower than other forms of economic activity in the country. The internal need for change and nowadays challenges and require rethinking the co-operatives’ organization and management, their domains of economic activity, their relationship with members, ownership relations and the motivational system. By signing the Republic of Moldova–European Union Association Agreement, Moldova has expressed its adherence to the European values and focuses toward its integration into the European Economic Area. This requires the adoption of new visions in the co-operatives development and in the implementation of European cooperatives’ good practices. The goal of this research consists in the analysis of the consumer co-operative system from the Republic of Moldova, evaluation of challenges it meets and identification of the strategic directions for sustainable development and strengthening the position on the domestic and foreign market. The research results were used in the elaboration of the Strategy of Consumer Co-operatives’ Development for 2016-2019. Its implementation would boost the consumer co-operatives’ development in the country.

Cooperativele joacă un rol din ce în ce mai important în societate, grație diversității activităților ce le desfășoară și caracterului lor profund social. Sectorul cooperativelor în Republica Moldova este prezent în diferite forme: cooperative de consum, de producere, de antreprenoriat, de locuinţe, agricole ş. a., cel mai numeros fiind sistemul cooperaţiei de consum. Modelul de business cooperatist se dezvoltă mai lent în raport cu alte forme de activitate economică. Necesităţile interne de schimbare şi provocările contemporane solicită regândirea modului de organizare şi de management a cooperativelor, a domeniilor lor de activitate, a relaţiilor cu membrii săi, a relaţiilor de proprietate şi a sistemului motivaţional. Prin semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Moldova şi-a exprimat ferm adeziunea faţă de valorile europene şi focusarea pe integrarea în Spaţiul Economic Comunitar. Aceasta solicită adoptarea a unor noi viziuni de dezvoltare a cooperativelor şi de implementare a bunelor practici europene în domeniul cooperativelor. Scopul cercetării constă în analiza sistemului cooperativelor de consum din Republica Moldova, evaluarea provocărilor cu care se confruntă acesta şi identificarea direcţiilor strategice de dezvoltare şi de consolidare a poziţiei pe piaţa internă şi externă. Rezultatele cercetărilor au fost utilizate la elaborarea Strategiei de dezvoltare a cooperaţiei de consum din Republica Moldova pentru perioada 2016-2019. Implementarea acesteia va impulsiona dezvoltarea cooperaţiei de consum din ţară.

Кооперативы играют всё более значимую роль в обществе, благодаря разнообразию осуществляемых видов деятельности и их глубокому социальному характеру. В Республике Молдова кооперативный сектор представлен различными формами: потребительскими, производственными, предпринимательскими, жилищными, строительными, сельскохозяйственными кооперативами и т.д., крупнейшей является система потребительской кооперации. Кооперативная модель бизнеса развивается значительно медленнее, чем другие виды экономической деятельности. Необходимость внутренних изменений и современные вызовы требуют переосмысления организации и управления кооперативами, пересмотр их сферы деятельности, взаимоотношений между ее членами, в том числе имущественных отношений и мотивационной системы. Подписав Соглашение об Ассоциации РМ-ЕС, Молдова выразила свою твердую приверженность европейским ценностям и сосредоточенность на интеграцию в экономику сообщества. Этот процесс требует нового видения развития кооперативов и внедрения передовых европейских практик. Цель данного исследования заключается в проведении анализа системы потребительских кооперативов в Молдове, в оценке проблем, с которыми сталкивается система, и в определении стратегий развития и укрепления её позиций на внутренних и внешних рынках. Результаты исследования заложили основу разработки Стратегии развития потребительской кооперации в Республике Молдова на период 2016-2019 гг. Реализация данной стратегии позволит стимулировать развитие потребительской кооперации в стране.

Cuvinte-cheie consumer co-operatives, strategic development modernization, optimization, Economic efficiency