Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
570 0
SM ISO690:2012
РЯБЦЕВА, Светлана; САВЕЛЬЕВ, Олег. Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости. In: Stratum plus. 2014, nr. 5, pp. 157-175. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 5 / 2014 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный инструментарий из раскопок Белгород-Днестровской крепости

Pag. 157-175

Рябцева Светлана1, Савельев Олег2
 
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Институт Археологии НАН Украины
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2016


Rezumat

Некоторые предметы из цветных металлов и ювелирный инструментарий из раскопок БелгородДнестровской крепости В статье рассматривается ряд средневековых предметов из цветных металлов, а также находок ювелирного инструментария из раскопок Белгород-Днестровской крепости. Домонгольским временем (X—XIII вв.) датируются энколпионы, два из них принадлежат к византийско-дунайским типам, пять — древнерусские. О средиземноморских и подунайских связях населения Белгорода свидетельствуют негативы, нанесенные на каменную литейную формочку X—XI вв. Металлические изделия XIII—XIV вв. отражают как западноевропейское, так и ордынское влияние на состав металлического убора и специфику снаряжения коня и всадника. Ряд украшений XV в. является типичным для ювелирного убора населения Молдавского княжества. С XV в. в Карпато-Балканском регионе прослеживается турецкое влияние, в результате чего получают широкое распространение пояса с пряжками-пафтами. Материалы из раскопок Белгорода содержат обширную коллекцию подобных застежек.

Unele piese din metale neferoase şi unelte pentru confecţionarea bijuteriilor provenite din săpăturile de la cetatea Belgorod de pe Nistru Articolul discută o serie de descoperiri de obiecte medievale din metale neferoase şi unelte pentru confecţionarea bijuteriilor, provenite din săpăturile de la cetatea Belgorod de pe Nistru. Astfel, câteva encolpioane pot fi datate în perioada pre-Mongolă (sec. X—XIII), dintre care două se referă la tipurile bizantino-dunărene, şi cinci la tipurile ruse vechi. Negativele, realizate pe o formă de turnat din piatră, refl ectă legăturile locuitorilor Belgorodolui cu zonele dunărene şi mediteraneene în sec. X—XI. Piesele de metal din secolele XIII—XIV refl ectă atât infl uenţele vest-europene, cât şi cele parvenite din partea Hoardei de Aur asupra compoziţiei garniturii metalice şi specifi cului echipamentului pentru cal şi călăreţ. Câteva podoabe din sec. XV sunt tipice pentru giuvaergeria populaţiei Moldovei medievale. Începând cu secolul al XV-lea, în regiunea carpatobalcanică se resimte infl uenţa turcească, concretizată în răspândirea largă a centurilor cu catarame-paſt ale. Materialele din săpăturile efectuate în cetatea de la Belgorod includ o vastă colecţie de catarame de acest tip.

Some Items of Non-Ferrous Metals and Jewelry Tools from the Excavations of Belgorod-Dnestrovskiy Fortress The article discusses a number of medieval objects from non-ferrous metals, as well as fi nds of jewelry tools from the Belgorod-Dnestrovskiy fortress. Some enkolpions date back to the Pre-Mongol period (10th — 13th cc.), two of them belong to the Byzantine-Danubian types, and fi ve to the Old Russian ones. Mediterranean and Danubian contacts of the Belgorod population are marked by the negatives printed on a stone casting mold of 10th—11th centuries. Metal objects of 13th—14th centuries refl ect both the Western European and the Horde’s infl uence on the composition of the metal dress and the specifi city of horse and rider equipment. Several ornaments of 15th century are typical for jewelry dress of population of the Moldavian Principality. Turkish infl uence in the Carpathian Balkan region is traced from 15th c., and, as a result, — belts with buckles-paſt s got widely spread. Materials from the excavations in Belgorod contain an extensive collection of these buckles.

Cuvinte-cheie
Белгород, Византия, молдавский период, турецкий период, ювелирные изделия, ювелирный инструментарий,

Русь, Балканы, Европа, Золотая Орда