Tipuri de practici care constituie carteluri – exemplificări din jurisprudența europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 22:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.9+341.924+341.983.42 (22)
Drept internațional privat. Conflictul (111)
SM ISO690:2012
BĂIEŞU, Aurel; BOLOGAN, Dumitriţa. Tipuri de practici care constituie carteluri – exemplificări din jurisprudența europeană. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2015, nr. 4(38), pp. 17-28. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Tipuri de practici care constituie carteluri – exemplificări din jurisprudența europeană

CZU: 341.9+341.924+341.983.42
JEL: K33, K12, F53.
Pag. 17-28

Băieşu Aurel12, Bologan Dumitriţa34
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
3 Universitatea din Oxford,
4 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 iulie 2016


Rezumat

TIPURI DE PRACTICI CARE CONSTITUIE CARTELURI – EXEMPLIFICĂRI DIN JURISPRUDENȚA EUROPEANĂ Acest articol trece în revistă tipurile de practici care pot fi catalogate de Consiliul Concurenței drept acorduri anticoncurențiale orizontale interzise de normele legale. Pornind de la prevederile legislației Republicii Moldova în materie de concurență, autorii explică prin prisma jurisprudenței Comisiei Europene și a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg semnificația următoarelor acțiuni: stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de cumpărare sau de vânzare sau a oricăror alte condiții de tranzacționare; împărțirea piețelor sau surselor de aprovizionare; limitarea sau controlul producției, distribuției, comercializării, dezvoltării tehnice sau a investițiilor; participarea cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte; aplicarea, în raporturile cu partenerii comerciali, a condițiilor inegale la prestații echivalente, creând, astfel, acestora un dezavantaj concurențial; limitarea sau împiedicarea accesului pe piață și a libertății exercitării concurenței de către alte întreprinderi, precum și acordurile de a nu cumpăra sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă; schimbul de informații și acordurile referitoare la termene și condiții. În acest sens, sunt aduse exemple de raționamente utilizate de autoritățile europene pentru a arăta modul în care aceste practici trebuie înțelese și aplicate.

TYPES OF PRACTICES THAT CONSTITUTE CARTELS - EXAMPLES FROM EUROPEAN CASE LAW This article reviews the types of practices that can be classified by the Competition Council as horizontal anticompetitive agreements prohibited by law. Deriving from the legislation of the Republic of Moldova in the competition field, the authors explained by the case law of the European Commission and the European Court of Justice in Luxembourg the significance following actions: establishment of direct or indirect price for purchase or selling or any other trading conditions; sharing markets or sources of supply; limiting or control of production, distribution, marketing, technical development or investment; participating with rigged bids in auctions or any other forms of competitive tendering; application in relations with trading partners, unequal conditions for equivalent services, thus creating them a competitive disadvantage; limiting or preventing access to the market and the free exercise of competition by other companies, as well as agreements not to buy or to sell to certain undertakings without reasonable justification; exchange of information and agreements on terms and conditions. In this sense, examples are provided in the reasoning used by the European authorities to show how these practices should be understood and applied.

ТИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАРТЕЛИ – ПРИМЕРЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Данная статья рассматривает типы деятельности, которые могут быть охарактеризованы Советом по конкуренции как горизонтальные антиконкурентные соглашения, запрещенные законодательством. Исходя из положений законодательства Республики Молдова в области защиты конкуренции, а также в свете практики Европейской комиссии и Европейского суда в Люксембурге авторы объясняют значение следующих действий: прямое или косвенное установление цен покупки или продажи, либо любых других условий заключения сделок; раздел рынков или источников снабжения; ограничение или контроль над производством, распределением, торговлей, техническим развитием или инвестициями; участие в торгах или в любых других формах конкурса с фальшивыми офертами; применение в отношениях с коммерческими партнерами неравных условий к равноценным обстоятельствам, создавая им, таким образом, невыгодные конкурентные условия; ограничение или воспрепятствование доступу на рынок или свободе осуществления конкуренции другими предприятиями, а также соглашения не осуществлять покупку у определенных предприятий или продажу им без разумного обоснования; обмен информацией и соглашения о сроках и условиях. В данном контексте приводятся примеры обоснований, используемых европейскими органами для демонстрации того, как следует понимать и применять указанные типы деятельности.

Cuvinte-cheie
cartel, concurenţă, Comisia Europeană,

practici, jurisprudență europeană, acord anticoncurențial orizontal