Источники трудового права Молдовы в контексте ее европейской интеграции: концептуально - практические аспекты
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
547 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-13 22:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.9+341.924+341.983.42 (22)
Drept internațional privat. Conflictul (122)
SM ISO690:2012
КАПША, Тудор; ЗАХАРИЯ, Сергей. Источники трудового права Молдовы в контексте ее европейской интеграции: концептуально - практические аспекты. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2015, nr. 4(38), pp. 108-134. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Источники трудового права Молдовы в контексте ее европейской интеграции: концептуально - практические аспекты

CZU: 341.9+341.924+341.983.42
JEL: K33, K12, F53
Pag. 108-134

Капша Тудор, Захария Сергей
 
Комратский государственный университет
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 18 iulie 2016


Rezumat

ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА МОЛДОВЫ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В статье анализируются концептуально - практические аспекты источников трудового права Молдовы в контексте ее европейской интеграции через призму зарубежной и отечественной науки в сфере трудовых отношений, международных/европейских правовых актов и национального законодательства о труде, судебной практики и актов конституционной юрисдикции с формулированием обоснованных выводов и предложений по исследуемой многоплановой теме.

IZVOARELE DREPTULUI MUNCII DIN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE: ASPECTE CONCEPTUAL – PRACTICE În articol se analizează aspectele conceptual - practice ale izvoarelor dreptului muncii din Moldova în contextul integrării sale europene prin prisma doctrinei autohtone și din străinătate în domeniul raporturilor de muncă, actelor de drept internațional/european și legislația națională a muncii, practica judiciară și actele de jurisdicție constituțională, cu formularea concluziilor fundamentate și a propunerilor pe marginea temei multidimensionale cercetate.

SOURCES OF LABOR LAW OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: CONCEPTUAL - PRACTICAL ASPECTS The article analyzes the conceptual - practical aspects of sources of labor law of Moldova in the context of its European integration through the prism of foreign and domestic science in the field of labor relations, international and European legislation and national labor legislation, judicial practice and the acts of constitutional jurisdiction with the formulation of valid conclusions and proposals with respect to multidisciplinary study.

Cuvinte-cheie
трудовое право, европейская интеграция, трудовые отношения, судебная практика, конституционная юрисдикция, Правовое регулирование,

международное право, законодательство о труде, концептуальные аспекты