Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-01-09 15:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78(478)(092) (17)
Muzică (554)
SM ISO690:2012
BARBAS, Valeria. Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu. In: Arta . 2015, nr. 2(AAV), pp. 36-42. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu

CZU: 78(478)(092)
Pag. 36-42

Barbas Valeria
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iulie 2016


Rezumat

Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu Fiind cultivat sub influenţa mai multor culturi muzicale, compozitorul L. Gondiu este un exponent reprezentativ al interculturalităţii muzicale moderne, sintetizând în scriitura componistică mai multe identităţi sonore. În parcursul său creativ se identifică un aliaj de tendinţe din configuraţii culturale atât din Vest, implicând forme, genuri şi motive de sorginte folclorică românească, influenţe balcanice, cât şi cele din Est, din lumea arabă şi Orientul Apropiat. Autor al muzicii vocal-simfonice, instrumentală de cameră, precum şi al muzicii pentru spectacole, inclusiv cele televizate, L. Gondiu se axează pe elaborarea tehnologiei orchestrale, dar în special pe abordarea diferitor estetici pentru fiece lucrare, fie diverse tendinţe etno – în muzica balcanică, orientală sau neo în cea de orientare neoromantică, neoimpresionistă, neoclasicistă, fie dimensiunea arhetipală – în muzica bizantină sau cea a muzicii uşoare şi jazz. Pornind de la folclorul românesc şi cel de natură bizantină, optica se extinde foarte mult, orice tradiţii devenind „utile”, elemente diverse fiind asamblate în vederea atingerii integrităţii lucrării. Astfel, interculturalitatea se proiectează în muzică, prin ciocnirea la nivel factural, modal, acustic, ritmic şi structural a pattern-urilor din diferite zone culturale, fenomen definit deseori drept metastilistică, unul din multiplele efecte meta-, de sinteză, ale globalizării.

Intercultural dimensions in the creation of the composer Laurentiu Gondiu Being nurtured under the influence of several musical cultures, the composer Laurentiu Gondiu is a representative exponent of modern musical inter-culturalism, synthesizing multiple sound identities in his compositional writings. In his creative course, we can identify an intermixture of tendencies from western cultural configurations involving forms, genres and motifs of Romanian folklore origin, Balkan influences, as well as from the East, the Arab world and the Middle East. Author of vocal-symphonic and chamber music, as well as of music for theatre and TV, L. Gondiu focuses on developing the orchestral technology, but especially on approaching different aesthetics for each work, various ethno trends – in Balkan, Oriental, neo music of neoromantic, neo-impressionism, neoclassical type, or of archetypal dimension – in the Byzantine music, or pop music and jazz. Starting from Romanian folklore and the Byzantine music, the optics greatly expands and any traditions become „useful”, various elements are assembled to achieve the integrity of the work. Thus, the intercultural dimensions are projected into music, through the clash at factual, modal, acoustic, rhythmic and structural levels of patterns from different cultural areas, a phenomenon often defined as meta-stylistics, one of the many meta-effects, of synthesis, of globalization.

Cuvinte-cheie
interculturalitate muzicală, identitate sonoră, tehnologie orchestrală, pattern-uri culturale, metastilistică,

globalizare