Erudiţia muzicală a lui Dimitrie Cantemir în viziunea lui Franz J. Sulzer
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-15 03:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.01(091) (1)
Muzică (554)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Victor. Erudiţia muzicală a lui Dimitrie Cantemir în viziunea lui Franz J. Sulzer. In: Arta . 2015, nr. 2(AAV), pp. 16-20. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Erudiţia muzicală a lui Dimitrie Cantemir în viziunea lui Franz J. Sulzer

CZU: 78.01(091)
Pag. 16-20

Ghilaş Victor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 iulie 2016


Rezumat

Erudiţia muzicală a lui Dimitrie Cantemir în viziunea lui Franz J. Sulzer Activitatea muzicală a lui Dimitrie Cantemir a atras o atenţie sporită a exegeţilor de specialitate, fiind reflectată în surse istorice, literare, lexicografice, enciclopedice etc. din spaţii culturale, geografice şi temporale diferite. Marea lor majoritate relevă locul important pe care l-a ocupat muzica în viaţa savantului. Ample informaţii privind contribuţiile lui Cantemir la cunoaşterea muzicii orientale şi a folcloristicii muzicale româneşti sunt expuse pe larg de către istoricul austriac Fr. J. Sulzer în lucrarea Istoria Daciei transalpine, informaţii care scot în evidenţă câteva coordonate esenţiale ce confirmă erudiţia muzicală a lui Cantemir în domeniile: etnografie muzicală, genuri muzical-folclorice, istoriografie muzicală, teoria fenomenului muzical turcesc. În pofida discursului polemic, critic, ironic, deseori neîntemeiat, privind observaţiile cărturarului moldovean în domeniile menţionate, meritul lui Sulzer constă în faptul că, evocând trecutul artistic oriental şi românesc în pagini de istoriografie muzicală, el îl actualizează pe Cantemir, punând în valoare o personalitate notorie a spiritualităţii naţionale pe frontispiciul culturii umaniste universale.

Dimitrie Cantemir’s musical erudition from the point of view of Franz J. Sulzer Dimitrie Cantemir’s musical activity attracted the increased attention of specialists, being reflected in historical, literary, lexicographical, encyclopaedic, etc. sources from different cultural, geographical and temporal spaces. Most of them reveal the important place that music occupied in the scholar’s life. Ample information on Cantemir’s contributions to the knowledge of Oriental music and Romanian folk music is widely exposed by the Austrian historian Fr. J. Sulzer in his work Trans-Alpine Dacia’s History. He highlights some essential coordinates confirming Cantemir’s musical erudition in the following areas: musical ethnography, folklore musical genres, musical historiography and theory of the Turkish musical phenomenon. Despite the polemic, critical, ironic and often unfounded discourse on the Moldovan scholar’s comments in the mentioned areas, Sulzer’s merit is that, by evoking the Oriental and Romanian artistic past in musical historiography publications, he emphasizes Cantemir’s temporal relevance, highlighting a notorious personality of the national spirituality as part of the universal humanist culture.

Cuvinte-cheie
Dimitrie Cantemir,

Franz J. Sulzer, folclor muzical românesc, istoriografie muzicală,

muzică orientală