Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
712 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-05 16:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.9+341.924+341.983.42. (6)
Drept internațional privat. Conflictul (147)
SM ISO690:2012
LUPAŞCO, Vera. Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2016, nr. 1(11), pp. 109-114. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale
CZU: 341.9+341.924+341.983.42.
JEL: K33, K12, F53

Pag. 109-114

Lupaşco Vera12
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2016


Rezumat

EFECTELE JURIDICE ALE REORGANIZĂRII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE Legislația civilă, definește persoana juridică, ca fiind organizație care are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanța de judecată. Orice societate comercială reprezintă un organism conceput și născut în baza inițiativei fondatorilor săi. Societatea comercială este formată de fiecare data pentru a se desfășura o anumită activitate în plan economic de către fondatorii săi și pentru necesitățile acestora. Necătînd la faptul că orice societate comercială,care este o persoană juridică, e constituită pentru interesul persoanelor fizice, asta deloc nu înseamnă că funcționalitatea ei trebuie numaidecât să fie atașată de termenul legat de viața persoanei sau persoanelor fizice care au fondat-o, sau care activează in cadrul acestei societăți comerciale. Altfel spus, atâta timp cât produsul activității unei societăți comerciale prezintă interes pentru lumea pieței, pentru interesul societății civile și face față acestora, atâta timp există șansa ca această societate comercială să existe. Existența și desfășurarea activității oricărei societăți comerciale, se datorează inteligenței de analiză economico-comerciale, pe care trebuie să o facă atât fondatorii ei cât și personalul care este antrenat în câmpul muncii în cadrul acestei societăți. Cu alte cuvinte , trebuie să existe o conlucrare corectă, cu antrenarea tuturor verigilor din scara ierarhică și atunci va avea loc survenirea efectul dorit, adică sporirea capitalului efectiv având la baza sa atingerea scopului comun de prosperitate.

LEGAL EFFECTS OF THE ORGANISATION OF COMMERCIAL SOCIETES Every commercial society represents a body conceived and born under the will of its founders. The trade company is formed each time to carry out certain economical activities by its founders and their needs. Despite the fact that every commercial society, that is a legal entity, is formed based on the natural person’s interest, this doesn’t mean that its functionality has to be obligatory attached to the term linked to the life of the natural person’s or the natural persons that founded it, or working within this company. In other words, as long as the work product of the commercial society represents an interest to the world market, civil society and cope with it, so long there is a chance for this company to exist. The existence and performance of the activities of any commercial society, is due to economic and commercial intelligence analysis, which has to be done by its founders and staff employed within this company. In other words, there must be a proper cooperation with the involvement of all branches of the hierarchical ladder and then, the wanted effect will take place. Due to these said, all cases and useful moments are analyzed, that are necessary and possible for the realization of the proposed aims, that could generate even the reorganization of the commercial society as both through fusion and dismemberment, or by transformation.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ Гражданское законодательство определяет юридическое лицо как организацию, которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебной инстанции. Любое коммерческое общество (хозяйственное товарищество и общество) представляет собой организм зачатый и рождённый по инициативе его учредителей. Хозяйственное товарищество и общество формируются каждый раз для того, чтобы осуществлять определенные виды деятельности в экономическом плане, её учредителями согласно их потребностям. Несмотря на то, что любое хозяйственное сообщество и общество является юридическим лицом, оно создаётся в интересах отдельных физических лиц. Это вовсе не означает, что его функциональные возможности обязательно должны быть прикреплены к сроку связанному со сроком жизни физического лица, который основал его, или работает в этом товариществе. Иными словами, до тех пор, пока рабочий продукт данного товарищества, представляет интерес для мирового рынка и гражданского общества, и оно с этим справляется, до тех пор есть шанс, что оно будет существовать. Существование и деятельность любого хозяйственного товарищества и общества зависит от способности учредителей и сотрудников анализировать экономическую и коммерческую ситуацию на экономическом рынке, для того чтобы как можно дольше продлить их функциональность. Другими словами, должно быть надлежащее сотрудничество с привлечением всех звеньев цепи к командованию, чтобы затем достичь желаемого эффекта, т.е. увеличения эффективного капитала для достижения общей цели процветания.

Cuvinte-cheie
societate comercială, reorganizare, fuziune, dezmembrare, transformare, persoană juridică,

succedare

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-45654</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-03-28</cfResPublDate>
<cfVol>11</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>109</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1999</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45654</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Efectele juridice ale reorganizării societăților comerciale</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>societate comercială; reorganizare; succedare; fuziune; dezmembrare; transformare; persoană juridică</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>EFECTELE JURIDICE ALE REORGANIZĂRII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE  Legislația civilă, definește persoana juridică, ca fiind organizație care are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanța de judecată. Orice societate comercială reprezintă un organism conceput și născut în baza inițiativei fondatorilor săi. Societatea comercială este formată de fiecare data pentru a se desfășura o anumită activitate în plan economic de către fondatorii săi și pentru necesitățile acestora. Necătînd la faptul că orice societate comercială,care este o persoană juridică, e constituită pentru interesul persoanelor fizice, asta deloc nu înseamnă că funcționalitatea ei trebuie numaidecât să fie atașată de termenul legat de viața persoanei sau persoanelor fizice care au fondat-o, sau care activează in cadrul acestei societăți comerciale. Altfel spus, atâta timp cât produsul activității unei societăți comerciale prezintă interes pentru lumea pieței, pentru interesul societății civile și face față acestora, atâta timp există șansa ca această societate comercială să existe.  Existența și desfășurarea activității oricărei societăți comerciale, se datorează inteligenței de analiză economico-comerciale, pe care trebuie să o facă atât fondatorii ei cât și personalul care este antrenat în câmpul muncii în cadrul acestei societăți. Cu alte cuvinte , trebuie să existe o conlucrare corectă, cu antrenarea tuturor verigilor din scara ierarhică și atunci va avea loc survenirea efectul dorit, adică sporirea capitalului efectiv având la baza sa atingerea scopului comun de prosperitate. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>LEGAL EFFECTS OF THE ORGANISATION OF COMMERCIAL SOCIETES  Every commercial society represents a body conceived and born under the will of its founders. The trade company is formed each time to carry out certain economical activities by its founders and their needs. Despite the fact that every commercial society, that is a legal entity, is formed based on the natural person’s interest, this doesn’t mean that its functionality has to be obligatory attached to the term linked to the life of the natural person’s or the natural persons that founded it, or working within this company. In other words, as long as the work product of the commercial society represents an interest to the world market, civil society and cope with it, so long there is a chance for this company to exist.  The existence and performance of the activities of any commercial society, is due to economic and commercial intelligence analysis, which has to be done by its founders and staff employed within this company. In other words, there must be a proper cooperation with the involvement of all branches of the hierarchical ladder and then, the wanted effect will take place.  Due to these said, all cases and useful moments are analyzed, that are necessary and possible for the realization of the proposed aims, that could generate even the reorganization of the commercial society as both through fusion and dismemberment, or by transformation.  </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ  Гражданское законодательство определяет юридическое лицо как организацию, которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебной инстанции. Любое коммерческое общество (хозяйственное товарищество и общество) представляет собой организм зачатый и рождённый по инициативе его учредителей. Хозяйственное товарищество и общество формируются каждый раз для того, чтобы осуществлять определенные виды деятельности в экономическом плане, её учредителями согласно их потребностям. Несмотря на то, что любое хозяйственное сообщество и общество является юридическим лицом, оно создаётся в интересах отдельных физических лиц. Это вовсе не означает, что его функциональные возможности обязательно должны быть прикреплены к сроку связанному со сроком жизни физического лица, который основал его, или работает в этом товариществе. Иными словами, до тех пор, пока рабочий продукт данного товарищества, представляет интерес для мирового рынка и гражданского общества, и оно с этим справляется, до тех пор есть шанс, что оно будет существовать.  Существование и деятельность любого хозяйственного товарищества и общества зависит от способности учредителей и сотрудников анализировать экономическую и коммерческую ситуацию на экономическом рынке, для того чтобы как можно дольше продлить их функциональность. Другими словами, должно быть надлежащее сотрудничество с привлечением всех звеньев цепи к командованию, чтобы затем достичь желаемого эффекта, т.е. увеличения эффективного капитала для достижения общей цели процветания.  </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-03-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-03-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-26248</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-03-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-26248</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-26248-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-03-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Лупашко</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Вера</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>