Aspecte clinice si terapeutice ale granulomului inelar la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
3031 178
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-23 17:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-006.441-07-08-053.2 (1)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (130)
SM ISO690:2012
FIODOROVA, Nina; CHITIC, Rodica; STURZA, Vasile; RUBANOVICI, Dumitru; EMEŢ, Iulia; GRIB, Elena. Aspecte clinice si terapeutice ale granulomului inelar la copii. In: Curierul Medical. 2016, nr. 3(59), p. 59. ISSN 1875-0666.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Curierul Medical
Numărul 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666

Aspecte clinice si terapeutice ale granulomului inelar la copii

CZU: 616.5-006.441-07-08-053.2
Pag. 59-59

Fiodorova Nina1, Chitic Rodica1, Sturza Vasile1, Rubanovici Dumitru2, Emeţ Iulia1, Grib Elena2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2016


Rezumat

Generalităţi. Granulomul inelar este o dermatoză cronică, infl amatorie, benignă, afectând în 2/3 din cazuri, copii și adolescenţi, cu predilecţie sexul feminin (raportul feminin/masculin fi ind de 2/1). În 85% cazuri, are un caracter localizat și o evoluţie sub 2 ani. Maladia a fost descrisă primar de Colcott-Fox în 1895. Obiective. Evaluarea particularităţilor clinico-evolutive şi de tratament ale granulomului inelar la copii. Material şi metode. Studiul clinic retrospectiv a cuprins 27 de copii (fete/băieţi – 19/8; rural/urban – 15/12) cu granulom inelar, trataţi în spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, pe parcursul anilor 2008-2016. S-au luat în consideraţie datele clinico-evolutive, paraclinice şi cele de tratament. Rezultate. Vârsta medie a pacienţilor a constituit 5,2 ani. Conform vârstei, bolnavii au fost repartizaţi în felul următor: până la 1 an – 1 caz; 1-4 ani – 15 cazuri; 5-8 ani – 4 cazuri; 9-12 ani – 3 cazuri; 13-15 ani – 4 cazuri. Durata maladiei a oscilat între 2 săptămâni şi 4 ani. Maladiile concomitente intercurente semnalate: infecţii respiratorii acute – 4 cazuri; dermatită alergică postmedicamentoasă, tonzilită cronică în acutizare – câte 2 cazuri; enterobioză intestinală, varicelă, boala Lyme – câte 1 caz. Dintre alţi factori declanşatori posibili ai dermatozei au fost suspectaţi: traume – 2 cazuri; medicamente (antibiotice, antiinfl amatoare nesteroidiene, antiseptice) – 5 cazuri; proba intradermală cu tuberculină – 1 caz. La 2 fraţi, s-au constatat cazuri familiale de granulom inelar. Forma localizată de granulom inelar s-a evidenţiat la 17 pacienti, iar cea diseminată – la 10 (2-6 plăci) pacienţi. Localizarea leziunilor cutanate a fost asimetrică şi diversă: membre inferioare – 18 (faţa dorsală – 10, gambe – 5, genunchi – 2, coapse – 1), membre superioare – 6 (dosul mâinilor – 3, antebraţe – 2, coate – 1), trunchi – 3 cazuri. Examenul obiectiv a evidenţiat papule sau noduli mici, de culoare roz-liliachie, ferme, lipsite de semne subiective, grupate în inele, cu evoluţie centrifugă, placardele fi ind de dimensiuni de la 2-5 cm până la 8-10 cm în diametru. Din investigaţiile paraclinice remarcăm: anemie – 2 cazuri, leucocitoză – 6 cazuri, VSH crescut – 9 cazuri, enterobioză intestinală – 1 caz. Pacienţii au fost consultaţi de medici specialişti (ft iziopulmonolog, reumatolog, endocrinolog) pentru a exclude şi alte patologii. Examenul histopalogic al leziunilor a evidenţiat (8 cazuri) prezenţa unui infi ltrat granulos dermic slab (prevalent histiocitar); un epiderm nemodifi cat; plaje mai mult sau mai puţin întinse de colagen în suferinţă, cu fragmentarea, omogenizarea şi degenerescenţa fi brinoidă a benzilor acestuia. Tratamentul s-a efectuat în cure şi a inclus: vitamina A, vasodilatatoare (acid nicotinic, pentoxifi lină etc.), pansamente oclusive cu dermatocorticoizi (Advantan, Elocom, Dermovate), masaje cu azot lichid (10 sedinţe), ultrasunet asociat cu unguente vasodilatatoare (6-8 şedinţe). Durata medie a tratamentului a constituit 12-15 zile. Majoritatea bolnavilor au benifi ciat de 1-2 cure consecutive de tratament, la un interval de 1-2 luni. Vindecarea clinică s-a constatat la 25 de pacienţi, inclusiv 8 pacienţi au administrat o cură de tratament, 2 cure – 10 pacienţi, 3-4 cure – 5 pacienţi şi 5-6 cure – 4 pacienţi. Concluzii. Cea mai frecventă formă de granulom inelar se dovedeşte a fi cea constatată în 2/3 din cazuri la sexul feminin şi, în jumătate din cazuri, la copiii mici (1-4 ani), cu localizări pe membrele inferioare. Asocierea granulomului inelar cu boli interne (diabet zaharat, boli autoimune, maligne, limfo-proliferative etc.) nu s-a constatat, excepţie fi ind un caz de boală Lyme. De menţionat, efi cacitatea tratamentului combinat (topic, crioterapie, general) în cure repetate consecutive.

Clinical and therapeutic aspects of granuloma annulare in children Overview. Th e granuloma annulare is a benign infl ammatory chronic dermatitis that in two thirds of cases aff ecting children and adolescents, prevailing in females (ratio female / male, being 2/1), having in 85% of cases a located character and evolving less than 2 years. Th e disease was described primarily by Colcott-Fox in 1895. Objectives. Evaluation of the particularities of clinical course and treatment of the granuloma annulare in children. Materials and methods. Retrospective clinical study included 27 children (girls / boys-19/8; rural / urban-15/12) with granuloma annulare, hospitalized in the Dermatology and Communicable Diseases Hospital, during the years 2008-2016. Evolving clinical data, laboratory tests and treatment have been taken into account. Results. Th e average age was 5,2 years. Patients were divided by age as follows: up to 1 year – 1 case; 1-4 years – 15 cases; 5-8 years – 4 cases; 9-12 years – 3 cases; 13 to 15 years – 4 cases. 15 were from rural areas, 12 children from the urban areas. Disease duration varied from 2 weeks to 4 years. Intercurrent accompanying diseases were reported: acute respiratory infections – 4 cases; allergic dermatitis adverse drug reactions, chronic tonsillitis in acute worsening – 2 cases of each; intestinal enterobius, chickenpox, Lyme disease – 1 case of each. Among other possible triggers of dermatitis were suspected: trauma in 2 cases; medicines (antibiotics, NSAIDs, antiseptics) – 5 cases; intradermal test with tuberculin- 1 case. At two brothers were observed familial cases of granuloma annulare. Localized form of the annulare granuloma was revealed in 17 patients, and the disseminated form – 10 (2-6 plates) patients. Asymmetric localization of skin lesions was diverse, namely, lower limbs – 18 (dorsal side – 10; legs – 5; knee – 2; hip – 1); upper limbs – 6 (dorsal of the hands – 3; forearms – 2; elbows – 1). Local examination reveals papules or small nodules, by lilac pink colour, fi rm, without any subjective signs, divided into rings with a centrifugal evolution, the size of the plaques was from 2.5 cm to 10.8 cm in diameter. From clinical investigations we note: anemia – 2 cases, leukocytosis – 6 cases; increased ESR – 9 cases; intestinal enterobius – 1 case. Th e patients were consulted by specialist physicians (pulmonologist, rheumatologist, endocrinologist) to exclude other pathologies. Histopathology revealed lesions (8 cases): the presence of a weak dermal infi ltrate granular (histiocytic prevalence); epidermis unchanged; areas with more or less extensive damaging of collagen, fragmentation, homogenization and fi brinoid degeneration of its bands. Th e treatment was carried out in the course, including: Vitamin A, vasodilators (nicotinic acid, pentoxifylline, etc.), occlusive dressing with topical corticosteroid (Advantan, Elocom, Dermovate), massages with liquid nitrogen (10 sessions), ultrasound associated with vasodilator unguents (6-8 sessions). Average duration of treatment was 12-15 days. Most patients received 1-2 consecutive treatment cycles with intervals of 1-2 months. Th e clinical healing has been found in 25 patients, including: a course of treatment 8 patients received, 2 cycles – 10 patients, 3-4 cures – 5 patients, 5-6 cures – 4 patients. Conclusions. Th e most frequent form of granuloma annulare proves to be a locazed form, found in two thirds of cases in female patients, and in half of cases in young children (1-4 years) localized on the lower limbs. Th e association of granuloma annulare with internal diseases (diabetes mellitus, autoimmune diseases, malignant, lympho-proliferative, etc.) was not found, the exception being a case of Lyme disease. It is mentioned, the eff ectiveness of combination therapy (topical, cryotherapy, general) in consecutive repeated courses.

Cuvinte-cheie
granulom inelar, particularităţi evolutive,

copii, Tratament