Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 21:54
SM ISO690:2012
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana; ANTOHI, Leonid. Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2016, nr. 2(11), pp. 209-221. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului

Pag. 209-221

Sârcu-Scobioală Diana1, Antohi Leonid2
 
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2016


Rezumat

Convenția europeană a drepturilor omului stabilește anumite criterii de admisibilitate a cererii depuse de către indivizi sau state, printre care epuizarea căilor de recurs interne are un caracter principal. Regula în cauză presupune situația că înainte ca o plângere să fie adresată jurisdicțiilor internaționale, reclamantul trebuie să o depună la instanțele judecătorești interne cu scopul de a înceta încălcarea și/sau a obține repararea acesteia din urmă. Prin urmare, doar dacă toate căile de recurs intern sunt epuizate și cererea rămâne în continuare nesoluționată, persoana poate să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Principiul în cauză este indisolubil legat de cel al subsidiarității mecanismului european de protecție, în conformitate cu care statele-părți la Convenție beneficiază de abilități primordiale să se pronunțe asupra plângerilor adresate, iar magistratul internațional intervine doar în situația în care carențele nu au fost pe deplin remediate la nivel intern. În prezentul demers științific autorii au fost interesați să demonstreze importanța criteriului de epuizare a căilor de recurs interne, precum și să scoată în evidență conexiunea acestuia cu principiul fundamental al subsidiarității, făcând referințe multiple la diverse spețe soluționate de Curtea Europeană și fosta Comisie Europeană a Drepturilor omului.

The European Convention on Human Rights prescribes certain admissibility criteria for an application lodged either by individuals or by states, among that exhaustion of domestic remedies is a basic one. The rule means that before a claim is filed to the international jurisdiction, the applicant should have lodged it to domestic courts in order to stop the alleged violation and/or to obtain a reparation for it. Only when all national remedies are exhausted and the application remains unsatisfied, the person could appeal to the European Court of Human Rights. This principle is genuinely linked to that of subsidiarity of the European mechanism of protection, according to the last, the states-parties to the Convention have primary capacities to manage applications and the international magistrate acts only if the omissions were not fully repaired at the domestic level. In the present scientific demarche, the authors were interested to prove the importance of the exhaustion of domestic remedies criterion, as well as its connection with the fundamental principle of subsidiarity, making references to different cases solved by the European Court and the former European Commission.

Европейская Конвенция по правам человека устанавливает определенные критерии приемлемости для жалобы, поданной частными лицами или государствами; среди них исчерпание внутренних средств правовой защиты является основополагающим. Данное правило означает, что перед тем как заявление будет подано к рассмотрению международной инстанцией, заявитель должен представить его на обозрение национальным судам с целью прекращения нарушения и/или возмещения ущерба за последнее. Только когда все внутренние средства защиты использованы и жалоба заявителя остается неудовлетворенной, он может обратиться в Европейский суд по правам человека. Это правило неразрывно связано с принципом субсидиарности европейского механизма правовой защиты, в соответствии с которым, государства, подписавшие Конвенцию, обладают первичными полномочиями в рассмотрении поданных жалоб, а международный судья действует только, когда упущения не были полностью устранены на национальном уровне. В настоящей научной статье авторы заинтересованы доказать важность критерия исчерпания внутренних средств правовой защиты, а также выявить четкую связь между данным критерием и основным принципом субсидиарности, ссылаясь на различные дела из судебной практики Европейского Суда и прежней Европейской Комиссии по правам человека.

Cuvinte-cheie
Curtea Europeană a drepturilor omului, Convenţia Europeană a drepturilor omului, plângere,

criterii de admisibilitate, epuizarea căilor de recurs interne, accesibilitatea și eficiența căii de recurs, jurisprudență.