Alimentaţia din Moldova în secolele XIV-XVIII: consideraţii bio-arheologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 03:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.28(478)"XIII/XVII" (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila; BEJENARU, Luminiţa. Alimentaţia din Moldova în secolele XIV-XVIII: consideraţii bio-arheologice. In: Revista Arheologică. 2015, nr. 1-2(11), pp. 294-302. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Alimentaţia din Moldova în secolele XIV-XVIII: consideraţii bio-arheologice

CZU: 903.28(478)"XIII/XVII"
Pag. 294-302

Bacumenco-Pîrnău Ludmila1, Bejenaru Luminiţa2
 
1 Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2016


Rezumat

Alimentaţia din Moldova secolelor XIV-XVIII: considerații bio-arheologice Lucrarea de faţă reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă a problemei reconstituirii alimentaţiei şi a accesului la resursele de hrană a comunităţilor umane din spaţiul de la est de Carpaţi în secolele XIV-XVIII. Abordarea bio-arheologică propusă are un caracter interdisciplinar, întrucât datele oferite de cercetările arheologice, arheozoologice, arheobotanice, paleoantropologice, colaţionate cu informaţiile selectate din surse documentare scrise, vor extinde perspectiva de cercetare a istoriei şi culturii alimentaţiei medievale şi premoderne din Moldova. În lucrare se scoate în evidenţă importanţa studierii acestui sector al istoriei vieţii cotidiene din perspectivă bio-arheologică, se subliniază direcţiile şi metodologia de cercetare, elementele de dificultate şi limitările în tratarea anumitor aspecte ale temei.

Food in Moldova XIV-XVIII centuries: bio-archaeological considerations The present study is an introduction to a complex analysis regarding the reconstruction of alimentation and food access of human communities from the area situated at east of the Carpathians between 14th-18th centuries. The proposed bio-archaeological approach is complex and interdisciplinary, as data provided by archeological, archaeozoological archaeobotanical and paleoanthropological research, collated with selected information from written documentary sources, will expand the research perspective regarding the history and culture of medieval and pre-modern alimentation in Moldova. The paper highlights the importance of studying this sector of history of daily life from bio-archaeological perspective, the methodology research directions and elements of difficulty in treating certain aspects of this theme.

Питание населения Молдовы в XIV-XVIII вв.: био-археологические соображения Cтатья представляет собой введение в исследовании сложной проблемы реконструкции аспектов питания и доступа к продовольственным ресурсам населения, проживающей на территории Молдовы в XIV-XVIII веках. Био-археологический подход нашего исследования имеет междисциплинарный характер, а археологические, археозоологические, археоботанические и палеоантропологические данные, сопоставленные с информациями из письменных источников, расширят перспективу исследования истории и культуры питания в средневековой Молдове. В статье подчеркивается важность изучения этого аспекта истории повседневной жизни из био-археологической перспективы, выявляются направления и методология исследования и элементы сложности и ограничения в обсуждении определенных аспектов этой темы.

Cuvinte-cheie
arheologie, arheozoologie, antropologie, alimentaţie, evul mediu, interdisciplinaritate,

Moldova