Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
431 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-12 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903.2(478)"11-09" (1)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (181)
SM ISO690:2012
LEVIŢKI, Oleg; SÎRBU, Ghenadie; SÎRBU, Livia. Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.). In: Revista Arheologică. 2015, nr. 1-2(11), pp. 47-67. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.)

CZU: 903.2(478)"11-09"
Pag. 47-67

Leviţki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Sîrbu Livia
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2016


Rezumat

Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.) Studiul propune o prezentare succintă a complexelor cercetate şi a materialelor arheologice provenite din aşezarea hallstattiană timpurie de la Chişinău, examinarea cărora a permis stabilirea parametrilor definitorii ai monumentelor hallstattiene timpurii din interfluviul Nistru-Prut. Similitudinea complexelor ceramice a acestora cu a celor din siturile de tip Corlăteni din regiunea de la vest de Prut constituie argumentul principal pentru identificarea culturii Hallstattului canelat din spaţiul carpato-nistrean – Chişinău-Corlăteni. În continuare, este expus rezumativ istoricul cercetării şi stadiul actual de elucidare a caracteristicilor componentelor principale ale acestei culturi, insistându-se îndeosebi asupra realizărilor în studierea problematicii perioadei timpurii a epocii hallstattiene din regiunea carpato-nistreană, în general. În partea finală a studiului, pornind de la deficienţele care mai persistă în cunoaşterea culturii Chişinău-Corlăteni, sunt enunţate anumite priorităţi care se impun în investigaţiile din acest domeniu, de importanţă majoră fiind considerate cele ce ţin de geneza, evoluţia şi destinul comunităţilor culturii discutate.

The Early Hallstatt settlement in Chişinău: Considerations on the current state and priorities in the research of the Chişinău-Corlăteni culture (the 12th – 10th centuries BC) The study gives a brief presentation of the investigated complexes and archaeological materials from an Early Hallstatt settlement in Chişinău, which examination allowed establishing the defining parameters for Early Hallstatt monuments from the Dniester-Prut interfluve. Similarity of their ceramic complexes to those from the sites of Corlăteni type in the region of the west of the Prut constitutes the main argument for identifying the grooved Hallstatt culture of the Carpathian-Dniester area as Chişinău-Corlăteni. Further, there is concisely presented the history of research and the current state of clarifying the characteristics of its main components, paying particular attention to the achievements in studying of issues of the Early Hallstatt period in the Carpathian-Dniester region in general. In the final part of the study, based on the gaps in the study of the Chişinău-Corlăteni culture there are set some priorities for investigations in this field, the most important of which are questions of the genesis, evolution and destiny of communities of the culture under review.

Раннегальштатское поселение Кишинэу - некоторые аспекты современного состояния и первостепенные задачи исследования культуры Кишинэу-Корлэтень (ХII-X в. до н.э.) В статье предлагается краткий обзор исследованных комплексов и археологических находок, происходящих из поселения Кишинэу, исследования которых позволили установить определяющие признаки раннегальштатских памятников в Пруто-Днестровском междуречье. Сходство керамических комплексов на указанных памятниках и на памятниках типа Корлэтень в западных от Прута областях является главным аргументом для идентификации культуры канелированного гальштата Кишинэу-Корлэтень Карпато-Днестровского региона. Кроме того, дается краткая история исследования и оценивается современное состояние их основных компонентов, опираясь, в особенности, на достижения в исследовании раннего периода гальштата в Карпато-Днестровском регионе. В заключении, учитывая недостаточную изученность культуры Кишинэу-Корлэтень, намечены некоторые задачи, требующие дальнейшего исследования, в особенности, связанные с происхождением, эволюцией и судьбой рассматриваемых культурных обществ.

Cuvinte-cheie
hallstatt timpuriu, spaţiul carpato-nistrean, aşezare, perspective,

cultura Chişinău-Corlăteni, stadiul actual