Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
540 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 13:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.313.333 (8)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.; ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 1(30), pp. 47-55. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070

Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока

CZU: 621.313.333
Pag. 47-55

Бошняга В.A. , Суслов В.М., Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
INTAS Trade unions in post-socialist society: overcoming the state-socialist legacy?
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2016


Rezumat

Проведен обзор известных технических решений по реализации управляемой «гибкой» связи на переменном токе для асинхронно работающих энергосистем. Исследованы основные характеристики реакторно-конденсаторного устройства, развивающего идею создания реакторных управляемых устройств связи и обеспечивающего, в отличие от прототипа, баланс реактивной мощности в устройстве при необходимом модуле выходного напряжения. Получены аналитические выражения для определения параметров элементов реакторно-конденсаторного устройства, необходимых для реализации кругового вращения фазы при заданной комплексной проводимости нагрузки и величине коэффициента преобразования напряжения по модулю. Полученные результаты позволяют оценить необходимый диапазон изменения проводимостей, который надо обеспечить с помощью полупроводниковых переключающих устройств для реализации управления передаваемой мощностью. Результаты исследований могут быть положены в основу дальнейших разработок устройств гибкой связи энергосистем на переменном токе и их систем регулирования, обеспечивающих совместную работу энергосистем c одинаковыми номинальными значениями частоты переменного тока.

A fost efectuată o trecere în revistă a soluţiilor tehnice cunoscute pentru implementarea conexiunii flexibile între sisteme energetice de curent alternativ asincrone. Sunt investigate caracteristicile de bază ale dispozitivului tip reactor-condensator, care dezvoltă idee creerii legăturii flexibile tip reactor reglabil si care asigură, în contrast cu prototip, balanţa puterii reactive în dispozitiv şi stabilitatea modulului tensiunii de ieşire. Sunt obţinute expresiile analitice pentru determinarea parametrilor elementelor dispozitivului, care sunt necesare pentru realizarea rotaţiei circulare a fazei la admitanţa dată a sarcinii şi valoarea coeficientului de conversie a modulului tensiunii. Rezultate obţinute permit estimarea intervalului necesar de schimbare a admitanţelor, ce trebuie realizat prin intermediul comutatoarelor cu semiconductoare pentru a pune în aplicare reglarea puterii transmise. Rezultatele cercetării pot servi ca baza pentru dezvoltarea în continuare a dispozitivelor de legătură flexibilă a sistemelor energetice cu curent alternativ şi sistemelor lor de control, care asigură lucrul in comun a sistemelor de curent alternativ cu frecvenţe nominale egale.

In present flexible interconnections for transmission of required active power between different power systems is used, as a rule, so-called DC back-to-back link. The aim of this work is the investigation of proposed reactor-capacitor device for flexible connection of asynchronously alternating current power systems with the same nominal values of frequencies for parallel operation. The reactor-capacitor device was elaborated. The installation develops the idea of controlled reactor alternating current link, and provides reactive power balance in the unit and needed value of the output voltage module. The basic characteristics of reactor-capacitor device for controlled power transmission were investigated. Analytical expressions for device elements parameters were derived. These ensure necessary ratio of voltages modules of linked power systems and reactive power balance of the device at circular output voltage vector rotation for a given load admittance. Obtained parameters ensure constant active power flow between linked asynchronously power systems and device reactive power internal balance.

Cuvinte-cheie
реакторно-конденсаторное устройство, управляемая гибкая связь на переменном токе, передаваемая активная и реактивная мощность

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44410</doi_batch_id>
<timestamp>1624060741</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>1(30)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Реакторно-конденсаторное устройство для связи асинхронно работающих энергосистем переменного тока</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Boşneaga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Suslov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vitali</given_name>
<surname>Postolati</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>47</first_page>
<last_page>55</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>