Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1133 53
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 17:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.81 (26)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (863)
SM ISO690:2012
ROŞCA, Alfreda; GUZUN, Mihail; BOTNARU, Viorica. Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice.. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 1(40), pp. 109-115. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461

Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice.

CZU: 001.81
Pag. 109-115

Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2016


Rezumat

La etapa actuală, când informaţia, cunoştinţele au devenit forţa motrice a dezvoltării, când progresul tehnico-ştiinţific este într-o spectaculoasă ascensiune, o atenţie mult mai deosebită se merită a fi acordată calităţii principalului produs al activităţilor de cercetare-dezvoltare, şi anume publicaţiilor ştiinţifice. Competiţia acerbă în toate domeniile, inclusiv în sfera ştiinţei şi inovării, sursele enorme de informaţii, provocările vieţii dictează regula – prosperă cei mai buni. Este cert faptul că ţinuta şi calitatea publicaţiilor ştiinţifice depinde de starea de lucruri în domeniu, de dotarea tehnică şi profesionalismul specialiştilor. În afară de abilităţile de a efectua investigaţii, de a studia aprofundat procesele, fenomenele, cercetătorul mai trebuie să dispună şi de competenţe de exprimare în scris, de analiză şi sinteză a rezultatelor obţinute. Acest articol vine să faciliteze munca tuturor actorilor implicaţi în procesul de elaborare a unei publicaţii, să clarifice etapele şi activităţile aferente. Delimitarea etapelor scrierii unei publicaţii ştiinţifice are un rol deosebit de important în perfecţionarea abilităţilor de scriere şi ordonarea activităţilor, în organizarea eficientă a timpului cercetătorului, în sporirea calităţii materialelor publicate. Cunoașterea și implementarea unor asemenea practici va contribui la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, va disciplina cercetătorii, experţii, analiştii, va asigura transparenţa, comparabilitatea şi reproductibilitatea proceselor

Nowadays when information, knowledge is a driving force of development, when technical and scientific progress is in a spectacular ascent, a particular attention deserve to be paid to the quality of scientific publications. Strong competition in all the fields, including science and innovation, huge sources of information, challenges of life dictate the rules - prosper the best. It’s a well known fact that the quality of a scientific paper depends on the situation in the area, technical facilities and specialists’ professionalism. In addition to the ability to conduct investigations, to study thoroughly the processes, phenomena, the researcher must have competent skills of written, analysis and synthesis of scientific results. This article is going to facilitate the work of the actors involved in the writing of publication, to clarify the stages and issues related to these activities. Delimitation of steps in writing a scientific paper has a particularly important role in improving writing skills and sequencing activities, in efficient researcher’s time organization, in enhancing the quality of published materials. The practical implementation of these findings will contribute to the effective use of science results, will discipline researchers, experts, analysts, ensure transparency, comparability and reproducibility of the processes.

Cuvinte-cheie
cunoştinţe, calitate, publicaţie, articol ştiinţific, diseminare, plan, resursă de informare.