Improved clinical practice and updated management in chronic myeloid leukemia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
497 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-13 11:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.392-036.12-071-08 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (648)
SM ISO690:2012
MUSTEAŢĂ, Vasile. Improved clinical practice and updated management in chronic myeloid leukemia. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 3(48), pp. 371-376. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011

Improved clinical practice and updated management in chronic myeloid leukemia

CZU: 616.155.392-036.12-071-08
Pag. 371-376

Musteaţă Vasile12
 
1 Institute of Oncology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2016


Rezumat

Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative tumor of hematopoietic system resulting from the stem cell malignant transformation, with maintenance of ability of differentiation of all cell lineages. The study enrolled 125 patients with different phases of CML and age range of 19 - 81 years old (median age - 46.1 ± 2.13 years), who had been treated and followed up at the MSPI Institute of Oncology in 2005 - 2013. The combined screening for Ph chromosome and BCR-ABL p210 and p190 chimeric gene transcripts is mandatory for diagnosis in patients fairly suspected for chronic myelogenous leukemia, as well as for the proper evaluation of the response to treatment. The discriminant analysis revealed the higher coeffi cients of canonical correlation for the following late diagnosis factors: asymptomatic or oligosimptomatic onset of the disease (0.548), low level of the sanitary education of population (0.525) and the onset with indiscrete clinical and paraneoplastic symptoms (0.340). Imatinib mesylate and dasatinib constitute the fi rst-line therapeutic option in the chronic and accelerated phases of CML, being superior to conventional chemotherapy and interferon-α due to the possibility of the achievement of the complete hematologic response, complete cytogenetic response and the improvement of the patients life quality. The overall 3-year survival rate in patients approved for GIPAP (66.0%) was superior (p<0.05) to that achieved after conventional chemotherapy and interferon-α (44.5%). The enrollment of CML patients in GIPAP has considerably favored the short- and long-term results of treatment, contributing to their physical recovery, restoration of the ability to work and social reintegration.

Leucemia mieloidă cronică (LMC) constituie un proces neoplazic clonal al sistemului hematopoietic, care rezultă din transformarea malignă a celulei stem, cu menţinerea capacităţii de diferenţiere către toate liniile celulare. În studiu sunt înrolaţi 125 bolnavi cu diferite faze ale LMC, în vârsta cuprinsă între 19 – 81 ani (media de vârstă – 46,1 ± 2,13 ani), aflaţi la evidenţă şi tratament în IMSP Institutul Oncologic în perioada anilor 2005 – 2013. Diagnosticul a fost stabilit în faza cronică tardivă în 113 (90,4 ± 2,32%) cazuri, în faza de accelerare şi acută – în 12 (9,6 ± 2,02%) cazuri. Determinarea concomitentă a Ph cromozomului, genei de fuziune BCR/ABL cu proteinele himerice p210 / p190 este de importanţă practică majoră atât pentru diagnosticarea LMC, cât şi pentru evaluarea adecvată a răspunsului la tratament. Analiza discriminantă a relevat coefi cienţii mai înalţi de corelaţie canonică la următorii factori de depistare tardivă: debutul asimptomatic sau oligosimptomatic al bolii (0,548), educaţia sanitară joasă a populaţiei (0,525) şi debutul cu simptomatologia clinică indiscretă, cu simptoame paraneoplazice (0,340). Imatinib mesylate și dasatinib constituie tratament de elecție în faza cronică şi de accelerare a LMC, fiind net superioară în raport cu chimioterapie convenţională și interferon-α prin posibilitatea atingerii remisiunii hematologice complete, remisiunii citogenetice complete și ameliorării calității vieții pacienților. Indicele supravieţuirii generale în sublotul investigaţional afiliat de GIPAP peste 3 ani a constituit 66%, fiind net superior (p < 0,05) în raport cu sublotul investigaţional de pacienți tratați cu chimioterapie convențională și interferon-α (44.5%). Înrolarea în GIPAP şi efectuarea medicaţiei cu imatinib mesylate a favorizat considerabil rezultatele nemijlocite și la distanță ale tratamentului, contribuind la reabilitarea fizică a pacienţilor, continuarea sau reluarea activităţilor profesionale la cei plasaţi în câmpul muncii și reintegrarea lor socială.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ), представляет собой клональный опухолевый процесс системы гемопоэза, который возникает в результате злокачественной трансформации стволовой клетки, с сохранением способности дифференцировки по всем клеточным линиям. В исследование включены 125 пациентов с ХМЛ в возрасте от 19 до 81 года (медиана возраста – 46.1 ± 2.13 лет), которые находились на учёте и лечении в ПМСУ Онкологический Институт с 2005 по 2013 гг. Комбинированное исследование на Ph хромосому и транскрипты p210 / p190 химерного гена BCR/ABL является важным с практической точки зрения не только для диагностики ХМЛ, но и для адекватной оценки результатов лечения. Дискриминантный анализ выявил более высокие коэффициенты канонической корреляции для следующих факторов поздней диагностики: асимптоматическое или олигосимптоматическое начало заболевания (0,548), низкий уровень санитарной грамотности насления (0,525) и нехарактерное начало болезни с паранеопластическими симптомами (0,340). Иматиниб мезилат и дазатиниб являются терапией выбора в хронической фазе и фазе акселерации, превосходя конвенциональную химиотерапию и α-интерферон по возможности достижения быстрого и полного гематологического ответа, полного цитогенетического ответа, значительного улучшения качества и увеличения продолжительности жизни больных. В группе пациентов, включенных в GIPAP, показатель 3-летней выживаемости составил 66% и превзошёл таковой (p<0,05) у пациентов пролеченных конвенциональной химиотерапией и α-интерфероном (44,5%). Участие пациентов с ХМЛ в программе GIPAP значительно улучшило непосредственные и отдалённые результаты лечения, способствуя их физической реабилитации, восстановлению трудоспособности и социальной реинтеграции.

Cuvinte-cheie
chronic myeloid leukemia, late diagnosis factors, dasatinib, complete hematologic response, complete cytogenetic response, physical recovery,

imatinib mesylate, social reintegration

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Musteaţă, V.G.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul Oncologic, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Improved clinical practice and updated management in chronic myeloid leukemia</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>chronic myeloid leukemia</subject>
<subject>late diagnosis factors</subject>
<subject>imatinib mesylate</subject>
<subject>dasatinib</subject>
<subject>complete hematologic response</subject>
<subject>complete cytogenetic response</subject>
<subject>physical recovery</subject>
<subject>social reintegration</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.155.392-036.12-071-08</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-09-24</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative tumor of hematopoietic system resulting from the stem cell malignant transformation, with maintenance of ability of differentiation of all cell lineages. The study enrolled 125 patients with different phases of CML and age range of 19 - 81 years old (median age - 46.1 ± 2.13 years), who had been treated and followed up at the MSPI Institute of Oncology in 2005 - 2013. The combined screening for Ph chromosome and BCR-ABL p210 and p190 chimeric gene transcripts is mandatory for diagnosis in patients fairly suspected for chronic myelogenous leukemia, as well as for the proper evaluation of the response to treatment. The discriminant analysis revealed the higher coeffi cients of canonical correlation for the following late diagnosis factors: asymptomatic or oligosimptomatic onset of the disease (0.548), low level of the sanitary education of population (0.525) and the onset with indiscrete clinical and paraneoplastic symptoms (0.340). Imatinib mesylate and dasatinib constitute the fi rst-line therapeutic option in the chronic and accelerated phases of CML, being superior to conventional chemotherapy and interferon-α due to the possibility of the achievement of the complete hematologic response, complete cytogenetic response and the improvement of the patients life quality. The overall 3-year survival rate in patients approved for GIPAP (66.0%) was superior (p<0.05) to that achieved after conventional chemotherapy and interferon-α (44.5%). The enrollment of CML patients in GIPAP has considerably favored the short- and long-term results of treatment, contributing to their physical recovery, restoration of the ability to work and social reintegration.  </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Leucemia mieloidă cronică (LMC) constituie un proces neoplazic clonal al sistemului hematopoietic, care rezultă din transformarea malignă a celulei stem, cu menţinerea capacităţii de diferenţiere către toate liniile celulare. În studiu sunt înrolaţi 125 bolnavi cu diferite faze ale LMC, în vârsta cuprinsă între 19 – 81 ani (media de vârstă – 46,1 ± 2,13 ani), aflaţi la evidenţă şi tratament în IMSP Institutul Oncologic în perioada anilor 2005 – 2013. Diagnosticul a fost stabilit în faza cronică tardivă în 113 (90,4 ± 2,32%) cazuri, în faza de accelerare şi acută – în 12 (9,6 ± 2,02%) cazuri. Determinarea concomitentă a Ph cromozomului, genei de fuziune BCR/ABL cu proteinele himerice p210 / p190 este de importanţă practică majoră atât pentru diagnosticarea LMC, cât şi pentru evaluarea adecvată a răspunsului la tratament. Analiza discriminantă a relevat coefi cienţii mai înalţi de corelaţie canonică la următorii factori de depistare tardivă: debutul asimptomatic sau oligosimptomatic al bolii (0,548), educaţia sanitară joasă a populaţiei (0,525) şi debutul cu simptomatologia clinică indiscretă, cu simptoame paraneoplazice (0,340). Imatinib mesylate și dasatinib constituie tratament de elecție în faza cronică şi de accelerare a LMC, fiind net superioară în raport cu chimioterapie convenţională și interferon-α prin posibilitatea atingerii remisiunii hematologice complete, remisiunii citogenetice complete și ameliorării calității vieții pacienților. Indicele supravieţuirii generale în sublotul investigaţional afiliat de GIPAP peste 3 ani a constituit 66%, fiind net superior (p < 0,05) în raport cu sublotul investigaţional de pacienți tratați cu chimioterapie convențională și interferon-α (44.5%). Înrolarea în GIPAP şi efectuarea medicaţiei cu imatinib mesylate a favorizat considerabil rezultatele nemijlocite și la distanță ale tratamentului, contribuind la reabilitarea fizică a pacienţilor, continuarea sau reluarea activităţilor profesionale la cei plasaţi în câmpul muncii și reintegrarea lor socială. </description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Хронический миелолейкоз (ХМЛ), представляет собой клональный опухолевый процесс системы гемопоэза, который возникает в результате злокачественной трансформации стволовой клетки, с сохранением способности дифференцировки по всем клеточным линиям. В исследование включены 125 пациентов с ХМЛ в возрасте от 19 до 81 года (медиана возраста – 46.1 ± 2.13 лет), которые находились на учёте и лечении в ПМСУ Онкологический Институт с 2005 по 2013 гг. Комбинированное исследование на Ph хромосому и транскрипты p210 / p190 химерного гена BCR/ABL является важным с практической точки зрения не только для диагностики ХМЛ, но и для адекватной оценки результатов лечения. Дискриминантный анализ выявил более высокие коэффициенты канонической корреляции для следующих факторов поздней диагностики: асимптоматическое или олигосимптоматическое начало заболевания (0,548), низкий уровень санитарной грамотности насления (0,525) и нехарактерное начало болезни с паранеопластическими симптомами (0,340). Иматиниб мезилат и дазатиниб являются терапией выбора в хронической фазе и фазе акселерации, превосходя конвенциональную химиотерапию и α-интерферон по возможности достижения быстрого и полного гематологического ответа, полного цитогенетического ответа, значительного улучшения качества и увеличения продолжительности жизни больных. В группе пациентов, включенных в GIPAP, показатель 3-летней выживаемости составил 66% и превзошёл таковой (p<0,05) у пациентов пролеченных конвенциональной химиотерапией и α-интерфероном (44,5%). Участие пациентов с ХМЛ в программе GIPAP значительно улучшило непосредственные и отдалённые результаты лечения, способствуя их физической реабилитации, восстановлению трудоспособности и социальной реинтеграции. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>