Utilizarea probelor diagnostice simple şi accesibile de diagnostic al vertijului în experienţa clinică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
486 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-23 16:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.8-036.111-08-039 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (325)
SM ISO690:2012
MOLDOVANU, Ion; PREPELIŢA, Inna; CHIRIAC, Ecaterina; ODOBESCU, Stela; SAJIN, Valeria. Utilizarea probelor diagnostice simple şi accesibile de diagnostic al vertijului în experienţa clinică . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 114-118. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Utilizarea probelor diagnostice simple şi accesibile de diagnostic al vertijului în experienţa clinică

CZU: 616.8-036.111-08-039
Pag. 114-118

Moldovanu Ion12, Prepeliţa Inna2, Chiriac Ecaterina2, Odobescu Stela1, Sajin Valeria1
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 februarie 2016


Rezumat

Experiența clinică arată că pacienții cu amețeala/vertij vizitează o multitudine de specialişti pentru stabilirea diagnosticului corect și administrarea unui tratament adecvat. Acest lucru demonstrează necesitatea strategiilor standardizate de diagnostic al ameţelii/vertijului, care ar putea fi utilizate de către neurologi, otorinolaringologi și medicii de familie. Studiul a constat în examinarea a 50 de persoane (10 - cu vertij paroxistic poziţional benign, 15 – cu boala Ménière, 10 – cu scleroza multiplă şi 15 – cu boala cerebrovasculară cronică), cu utilizarea testelor pentru stimularea vertijului, care ne-a permis de a efectua diagnosticul diferențial între principalele grupe de boli care determină apariţia amețelii/vertijului. În baza analizei rezultatelor clinice obţinute au fost evidenţiate cele mai relevante teste de diagnostic pentru diferite tipuri de amețeală/vertij: manevra Dix-Hallpike (100%) și testul Halmagyi (80%) pentru vertijul paroxistic pozițional benign, testul Romberg (20%) și testarea mersului pentru ameţeala din scleroza multiplă, proba ortostatică, testul Romberg și testarea mersului pentru ameţeala din boala cerebro-vasculară cronică. În baza literaturii de specialitate și a rezultatelor studiului nostru, propunem șapte teste simple și efi ciente, care pot fi utilizate pentru diagnosticul diferenţial al diferitor tipuri de vertij.

Clinical experience shows that patients with dizziness/vertigo visit a variety of specialists to establish the correct diagnosis and appropriate treatment administration. This demonstrates the necessity of dizziness/vertigo standardized diagnostic strategies, which could be used by neurologists, otorinolaringologists and family doctors. The study consisted in examining of 50 persons (10 - with benign paroxysmal positional vertigo, 15 – with Ménière’s disease, 10 – with multiple sclerosis and 15 – with chronic cerebrovascular insufficiency), using tests to stimulate vertigo, which allowed us to perform differential diagnosis of main groups of diseases that cause dizziness/vertigo. Based on the analysis of clinical results were evidenced the most relevant diagnostic tests for various types of dizziness/vertigo: Dix-Hallpike maneuver (100%) and Halmagyi test (80%) for benign paroxysmal positional vertigo, Romberg test (20%) and gait test for dizziness in multiple sclerosis, orthostatic test, Romberg test and gait test for dizziness in chronic cerebrovascular insufficiency. In base of the specialty literature and the results of our study, we propose seven simple and effective tests, which can be used for differential diagnosis between different types of vertigo.

Клинический опыт показывает, что пациенты с головокружением обращаются к различным специалистам для постановки правильного диагноза и назначения соответствующего лечения. Это свидетельствует о необходимости стандартизированных методов для диагностики головокружения, которые могли бы быть использованы неврологами, оториноларингологами и семейными врачами. Исследование состояло из изучения 50 человек (10 - с позиционным пароксизмальным доброкачественным головокружением, 15 - с болезнью Меньера, 10 – с рассеянным склерозом и 15 - с хронической цереброваскулярной патологией), были использованы тесты для стимуляции головокружения, что позволило диагностировать головокружение, вызванное различными группами заболеваний. На основании анализа полученных клинических результатов были выделены наиболее актуальные диагностические тесты для различных типов головокружения: метод Дикс-Халлпайка (100%) и проба Халмажи (80%) для позиционного пароксизмального доброкачественного головокружения, тест Ромберга (20%) и тестирование походки для головокружения, вызванного рассеянным склерозом, ортостатическая проба, тест Ромберга и тестирование походки для головокружения при хронической цереброваскулярной болезни. На основании данных научной литературы и результатов данного исследования были предложены семь простых и эффективных тестов, которые могут быть использованы для дифференциальной диагностики между различными типами головокружения.

Cuvinte-cheie
amețeală/vertij, diagnostic standardizat, teste de stimulare a vertijului