Proiectarea unui studiu – pilonii de bază şi esenţa acestora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
373 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-06 23:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:61(478) (7)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (822)
Științe medicale. Medicină (5795)
SM ISO690:2012
MARGINE, Leonid; GREJDIANU, Tudor; DIACONU, Ana; SPÎNU, Dorin. Proiectarea unui studiu – pilonii de bază şi esenţa acestora. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 312-316. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Proiectarea unui studiu – pilonii de bază şi esenţa acestora

CZU: 001.891:61(478)
Pag. 312-316

Margine Leonid, Grejdianu Tudor, Diaconu Ana, Spînu Dorin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2016


Rezumat

Cercetarea ştiinţifică se defi neşte ca investigaţia sau studiul, care are ca scop de a descoperi şi a descrie noi cunoştinţe (legităti, fenomene, procese etc.) şi noi posibilităţi de verificare a acestora. Noţiunea de cercetare, de regulă, este corelată cu noţiunea de ştiinţă, deoarece ştiinţa nu se realizează în afara cercetării. Cerce tarea reprezintă una din funcţiile ştiinţei, a doua funcţie fi ind inter pretarea. Pentru cercetare, aspectele definitorii sunt investi garea realităţii, în mod sistematic şi pe baza observaţiei şi experimentului, urmărind atât descrierea calitativă de ordin logic, cât şi înregistrarea cantitativă de ordin matematic.

The scientific research is defined as the investigation or study which has defined as its scope the discovery and description of new knowledge (laws, phenomena, processes etc.) as well as new possibilities of their verification. The definition of research, by default, is correlated to the notion of science because science is not achieved outside research. Research represents one of the functions of science, the second one being interpretation. For research, the defining aspects are the systematic reality investigation based on observation and experiment, looking for a logical qualitative survey as well as mathematical quantitative records

Научное исследование определяется как расследование или изучение, целью которой является выявление и описание новые знаний (закономерностей, явлений, процессов и т.д.), а также новые возможности для их проверки. Как правило, исследование соотносятся с понятием науки, потому что наука не может быть произведена за пределами и вне исследований. Исследование является одной из определяющих функций науки; интерпретация является ее второй функцией. При исследовании, определяющие показания являются систематическое изучение реальности, а также наблюдение и эксперимент; с последующим качественном описанием логических данных, а также количественной записи математических данных.

Cuvinte-cheie
ştiinţific, investigaţie, verificare