Condițiile refuzului de a negocia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
187 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-15 17:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.45/.47 (15)
Obligații. Contracte. Convenții (204)
SM ISO690:2012
BÎTCA, Ion; CURARARI, V.. Condițiile refuzului de a negocia. In: Vector European. 2015, nr. 1, pp. 72-79. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Condițiile refuzului de a negocia

CZU: 347.45/.47
Pag. 72-79

Bîtca Ion1, Curarari V.2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2016


Rezumat

Care va fi valoarea juridică a unei invitații de a negocia? Considerăm că acest lucru produce efecte juridice, relevate de raspunderea delictuala, în cazul în care un refuz nejustificat de a intra în negocieri este stabilit. Prin emiterea acestei invitații, se creează un mediu de încredere pentru fiecare partie sau ambele părți cărora le este destinat, încrederea că se poate reproșa prin refuzul de a iniția negocierile și, prin urmare posibilitatea de a încheia proiectul de contract. Acest lucru permite să se creadă că oricine poate ridica opțiunea în condiții obișnuite, care sunt obișnuite în astfel de oferte. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că emitentul de propuneri de negociere nu poate refuza să negocieze. Apoi, atunci când considerente economice necesită ar putea invoca acest drept, deoarece a fost justificată (refuzul).

What will be the legal value of an invitation to negotiate? We consider that this is producing legal effects, revealed by the tort liability, if an unjustified refusal to enter into negotiations is established11. By issuing this invitation, it creates a trust environment for the party or both parties to whom it is intended, trust that can be reproached by refusing to initiate the negotiations and hence the possibility to conclude the contract draft. This allows to believe that anyone can pick up the option in usual conditions that are customary in such deals. However, this does not mean that the issuer of negotiation proposal cannot refuse to negotiate. Then, when economic considerations require it could invoke this right since it was justified (refusal).

Cuvinte-cheie
condițiile refuzului, a negocia, dispoziţii legale,

contract,

negociere