Dereglări cognitive la vârstnici
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
738 42
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-28 13:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.83-009.8-053.9 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (441)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Dumitru; NEGARĂ, Anatolie; GREJDIANU, Tudor; LAVRIC, Alexandru; BLAGA-LESNIC, Natalia; LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia; ŞORIC, Gabriela; STAVINSCHI, Cristina. Dereglări cognitive la vârstnici. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, nr. 2(47), pp. 317-319. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011

Dereglări cognitive la vârstnici

CZU: 616.83-009.8-053.9
Pag. 317-319

Tintiuc Dumitru, Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Lavric Alexandru, Blaga-Lesnic Natalia, Lupaşcu-Volentir Felicia, Şoric Gabriela, Stavinschi Cristina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2016


Rezumat

Dereglările cognitive reprezintă o problemă majoră în evaluarea geriatrică complexă. În baza evaluării geriatrice a 100 de persoane vârstnice din mediul urban şi rural, cu vârste cuprinse între 65 şi 95 de ani, din diferite localităţi din Republica Moldova, majoritatea fi ind pacienţi din secţia de Geriatrie a Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii. Pacienţii au fost evaluaţi în funcţie de nivelul de afectare cognitivă. Din populaţia generală predomina sexul feminin, cu domiciliu în mediul rural, cu vârsta de peste 75 ani, având un nivel de instruire mediu şi activând ca muncitori. La pacienţii vârstnici predomină prezenţa rudelor ce suferă de afecţiuni nervoase, ceea ce denotă etiologia ereditară, iar factorii de risc: alcool, nicotina, traume, surmenaj psihic. Alzeimer deseori este asociată cu alte patologii, determinând sindromul de polipatologii. Ca simptom precoce a fost identifi cat pierderea progresivă a memoriei de scurtă durată, la fel şi un simptom mai tardiv-pierderea ireversibilă a memoriei de lungă durată, cu asociere de alte tulburări cognitive (afazo-apraxo-agnozice).

Cognitive unsettles represents an increasing problem in geriatic assessment complex. On the basis of geriatic increasing of 100 elderly persons from rural and urban, at the age of 65- 95 years, from different localities of Moldova, the majority of patients being from department of Geriatrics Clinical Hospital of Ministry Health. The patients were evaluated depending on the cognitive level damage. From majority of population prevails female gender from rural, older 75 years, having the average level of training and activating as workers.At elderly patients prevail the presence of relatives that suffers of diseases of the nervous, that denotes hereditary etiology, but risk factors: alcohol, nicotine, injuries, fatigue. Alzeimer often is due with different pathologies, defining the syndrome pathologies. As precocious symptom was identifyeddetermined losing progress of short-term memory, as one symptom more tradiv irreversible loss of long-term memory, with assosiationwith combination with other cognitive disorders (aphasia-apraxia-agnosia).

Когнитивные расстройства являются серьезной проблемой в комплексной гериатрической оценки. В исследование включены 100 пожилых людей в городских и сельских районах, в возрасте от 65 до 95 лет, из разных регионов Молдовы, большинство из них больных гериатрического отдела больницы Министерства здравоохранения. Пациенты были оценены по степени когнитивных нарушений. Чаще встречается среди женщин, проживающих в сельской местности, с более чем 75 лет, со средним уровнем образования и в качестве рабочих. У пожилых пациентов преобладают присутствие родственников, страдающих от нервные расстройства, который показывает наследственные этиология и факторы риска: алкоголь, никотин, травма, психическое переутомление. Болезнь Альцгеймера часто ассоциируется с другим заболеванием. Как ранним симптомом была определена прогрессивную потерю кратковременной памяти, а также поздний симптом необратимого потерю долговременной памяти, совместно с другими когнитивных нарушениями (афазия-апраксия-агнозии).

Cuvinte-cheie
pierderea progresivă a memoriei, tulburări cognitive (afazo-apraxo-agnozice)